Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHF0748 Samtalsspråkets grammatik / Keskustelun kielioppi 5 op
Vastuutaho
Pohjoismaiset kielet
Vastuuhenkilö
Camilla Wide
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
sekä suoritetut perusopinnot.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee vuorovaikutuslingvistiikan tutkimuksen, erityisesti ruotsinkielisen keskustelun kieliopin tutkimuksen, keskeiset tutkimusalueet. Hänellä on hyvä käsitys siitä, miten kieliopillisia rakenteita käytetään keskusteluissa sekä miten keskustelun kielioppi poikkeaa kirjoitetun kielen normatiivisesta kieliopista. Hän on perillä alalla tehdystä tutkimuksesta, sen tavoitteista, menetelmistä ja tutkimustuloksista sekä hallitsee alan keskeisen terminologian.

Sisältö

Perehtyminen ruotsinkielisen keskustelun keskeisiin ilmiöihin ja niiden tutkimukseen, vuorovaikutuslingvistiikan perusteet, esimerkkejä keskusteluanalyysin menetelmistä ja tutkimustuloksista sekä keskusteluille tyypillisistä kieliopillisista ilmiöistä ja niiden tutkimuksesta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • ruotsiksi

Kirjatentti tiedekunnan tenttipäivänä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4.-5.opintovuosi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lindström, J. (2008): Tur och ordning. Introduktion till svensk samtalsgrammatik. 309 s.

Anward, J. & Nordberg, B. (toim.) (2005): Samtal och grammatik. Studier i svenskt samtalsspråk. S. 201-328 (Ottesjön ja Linellin artikkelit; http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:252788/FULLTEXT01)

Lehti-Eklund, H. (2002): Om att som diskursmarkör. Språk och stil. S. 81-118.

Lindström, J. & Wide, C. (2001): Perfekt med explicit dåtidsbestämning. Teoksessa L. Jönsson et al.: Svenskans beskrivning 24. S. 153-166. (http://www.ep.liu.se/ecp/006/013/ecp00613b.pdf)

Lindholm, C. (2003): Hur flerledade frågeturer konstrueras i läkare-patientsamtal. Teoksessa Sorvali, I. & Rossi, P. (toim.), Svenskan i Finland 7. S. 99-110. (http://herkules.oulu.fi/isbn9514269233/isbn9514269233.pdf)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Erikoistumisopinnot (Pohjoismaiset kielet)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos