Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TM062023 TM23 Sidosryhmät ja yritysvastuun työkalut 6–10 op
Vastuutaho
Talousmaantiede
Vastuuhenkilö
Piia Nurmi ja Johanna Alanen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kattava käsitys yritysvastuun ja sidosryhmäajattelun toteuttamisesta erilaisissa organisaatioissa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee erilaisia sidosryhmäteoreettisia viitekehyksiä sekä kykenee analysoimaan ja ratkomaan erilaisia (alueellisia ja eri toimijaryhmien alullepanemia) tilanteita sidosryhmäteorioiden tarjoamien viitekehysten avulla. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää yritysvastuun työkalujen kentän kokonaisuutena sekä hahmottaa, millaisiin yritysten alueellisiin ja globaaleihin haasteisiin kukin ohjeisto sopii.

Sisältö

Kurssilla keskitytään yritysvastuun keskeisiin kysymyksiin. Opiskelija saa kurssilla kattavan kuvan siitä, miten sidosryhmäajattelun kautta yritykset ja muut organisaatiot pystyvät hahmottamaan toiminnalleen asetettuja alueellisia ja globaaleja odotuksia yritysvastuusta ja vuorovaikutuksesta sidosryhmien kanssa. Lisäksi opintojaksolla tutustutaan vastuullisen liiketoiminnan käytännön työkaluihin - erilaisiin standardeihin, toimintaohjeisiin ja prosesseihin. Opintojakso on keskusteleva ja se valmentaa kriittiseen ajatteluun. (ks.lisätiedot kurssin kotisivuilta)

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Ryhmätyöskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Opintojakson voi suorittaa 6, 8 tai 10 op:n laajuisena.
TM062024 TM23.1 Sidosryhmät ja yritysvastuun työkalut, 6 op.
TM062025 TM23.2 Sidosryhmät, 2 op.
TM062026 TM23.3 Yritysvastuun työkalut, 2 op.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Niskala, Mikael; Pajunen, Tomi & Tarna, Kaisa, Yhteiskuntavastuun raportointi. Helsinki, KHT-Media 2013.
  2. Luennoilla jaettavat artikkelit ja muu materiaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Vaihtoehtoiset opinnot (Talousmaantiede)
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet