Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TM063800 TMPG Pro gradu -tutkielma 30 op
Vastuutaho
Talousmaantiede
Vastuuhenkilö
Päivi Oinas
Edeltävät opinnot
Tutkielmatyöskentelyn aloittamisen edellytyksenä on vähintään 30 opintopisteen (mukaan lukien kandidaatintutkielma) edeltävät suoritukset talousmaantieteessä sekä MENY2 ja talousmaantieteen menetelmäopinnot.

Osaamistavoitteet

Tutkielmatyöskentelyn aikana opiskelija oppii aikaisempaan tutkimuskirjallisuuteen nojautuen muotoilemaan mielekkään tutkimusongelman sekä toteuttamaan tutkimuksen, jossa etsitään vastaus kyseiseen ongelmaan. Opinnäytetyötä tehdessään hän oppii hallitsemaan tutkimuksen tekemisen vaiheet: pystyy hakemaan tietoa, harjaantuu lukemaan kriittisesti tutkimuskirjallisuutta, ymmärtää teoreettisen viitekehyksen merkityksen tutkimuksen toteutuksessa, hankkii tarvittaessa tutkimusongelman kannalta mielekkään tutkimusaineiston ja valitsee sen analysointiin sopivat menetelmät, jäsentää tutkimusraportille selkeän rakenteen ja raportoi tutkimuksen tieteellisen argumentaation periaatteisiin nojautuen. Hän oppii myös esittelemään tutkimuksensa vaiheita seminaarissa ja käymään rakentavaa kriittistä keskustelua omasta ja muiden tutkimuksista.

Sisältö

Pro gradu -tutkielma on kauppatieteiden maisterin tutkinnon lopputyö. Se on itsenäisesti toteutettu talousmaantieteellinen tutkimus, jota toteutettaessa käydään läpi tieteellisen tutkimuksen vaiheet. Tutkielmatyöskentely kestää kaksi lukukautta. Ensimmäisen lukukauden aikana keskitytään tutkimusaiheesta tehtyyn aikaisempaan tutkimukseen, oman tutkimuksen ongelmanasetteluun, teoreettisen viitekehyksen laatimiseen sekä niiden raportoimiseen. Toisen lukukauden aikana toteutetaan ja raportoidaan tutkimus. Työskentelyn voi aloittaa joko syys- tai kevätlukukaudella. Seminaarityöskentely tukee prosessin edistymistä. Seminaarityöskentelyn päättyessä tutkielma on valmis tai vain itsenäistä viimeistelyä vailla. Poissaolo on mahdollinen vain poikkeustapauksessa. Mahdolliset poissaolot on korvattava; korvaavista suorituksista sovitaan tutkielmaryhmän ohjaajan kanssa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari

Syys- ja kevätlukukaudella kokoontuva seminaari (2 vt). Opiskelijan tulee osallistua erilliseen pro gradu -työskentelyyn kytkeytyvään, informaationlukutaitoa syventävään opetukseen ja siihen sisältyvään tekijänoikeuskoulutukseen. Pro gradu -tutkielman voi tehdä myös englannin kielellä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Approbatur-laudatur.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vsk III - 5. vsk II tai 5. vsk I-IV

Lisätietoja

Kaikkien opiskelijoiden on tehtävä pro gradu tutkielman yhteydessä kypsyysnäyte (painoton), josta tarkistetaan asiasisältö. Huom. Kypsyysnäytteestä tarkastetaan myös kieliasu, mikäli opiskelija ei ole suorittanut TuKKK:ssa kandidaatin tutkintoa. Keväällä 2016 alkavaan pro gradu -tutkielmaryhmään ilmoittaudutaan sähköisen kurssi-ilmoittautumisjärjestelmän kautta 5.-18.10.2015 ja syksyllä 2016 alkavaan ryhmään 8.-21.2.2016. Ilmoittautumisyhteyshenkilö on markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitoksen opintoamanuenssi ja varahenkilö amanuenssi. Jakson voivat suorittaa vain talousmaantieteen pääaineopiskelijat. Opiskelijoille, jotka kirjoittavat pro gradu -tutkielmansa englanniksi, suositellaan vahvasti EN10 Academic Writing -opintojakson suorittamista samanaikaisesti pro gradu -työskentelyn edetessä (ks. tarkemmin EN10 opintojaksokuvaus).
Pro gradu -tutkielmat tarkistetaan Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmällä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Pakolliset opinnot (Talousmaantiede)
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Pakolliset opinnot (Talousmaantiede)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet