Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄEN2238 Erikoisalojen käännösviestintä su-en I 5 op
Vastuutaho
Englannin kieli, englannin kääntäminen ja tulkkaus
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja David Bergen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X X X
Edeltävät opinnot
Ennen 2014 aloittaneet: KÄEN2228 Käännösviestintä su-en I 2014 tai sen jälkeen aloittaneet: KÄEN2241 Käännösviestintä ja toimeksiannot II, su-en

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tutustuu erikoisalojen kielen teoriaan
- oppii käyttämään korpusmenetelmiä erikoisalojen tekstien alaysointiin
- kykenee tunnistamaan ja analysoimaan erikoiskielten morfologisia, syntaktisia, leksikaalisia, tekstuaalisia, sosiolingvistisiä ja viestinnällisiä ominaispiirteitä, laatimaan sanastoja käännöstyön tueksi sekä soveltamaan taitoja erikoiskielisten tekstien kääntämiseen
- osaa soveltaa tiedonhakutaitonsa erikoisalan tekstien kääntämiseen
- osaa perustella omia käännösratkaisujaan sekä antaa ja vastaanottaa palautetta
- kykenee tuottamaan eri ammatillisille teksteille ominaista kieltä ottaen huomioon tekstien kulttuuriset ja rakenteelliset ominaispiirteet.

Sisältö

Perehtyminen erikoiskielisen käännösviestinnän erityispiirteisiin korpusmenetelmiä käyttäen. Perehtyminen kahteen erikoiskieleen taustatietouden ja käännösharjoitusten avulla. Ryhmäpalautekeskustelut, joissa opiskelija oppii perustelemaan omia ja arvioimaan muiden käännösratkaisuja ja hyödyntämään saamaansa palautetta kohdetekstin muokkaamiseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmätyöskentely 28 t 0 t
Itsenäinen työskentely 102 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kurssilla jatkuva arviointi.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos