Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
EKEH1148 Elintarvikekehityksen harjoitustyöt I 4 op
Vastuutaho
Elintarvikekehitys
Vastuuhenkilö
Oskar Laaksonen
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa elintarvikelaboratoriossa työskentelyn peruskäytännöt sekä yleisellä tasolla että elintarvikekehityksen käyttämien menetelmien osalta. Opiskelija pystyy työskentelemään itsenäisesti laboratoriossa annettujen ohjeiden pohjalta sekä analysoimaan ja tulkitsemaan tuloksiaan. Opiskelija osaa raportoida tuloksensa suullisesti ja kirjallisesti.

Sisältö

Kurssi koostuu yhdestä harjoitustyökokonaisuudesta, jossa valmistetaan elintarvike laboratoriossa ja keskitytään sen kehittämis- ja valmistusprosesseihin sekä terveysvaikutteisuuteen sisältäen sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia määrityksiä.

Toteutustavat

Kurssille ilmoittaudutaan viimeistään I periodin aikana. Pakollinen aloituspalaveri I periodin lopulla/II periodin alussa. Käytännön laboratoriotyöskentely toteutetaan pareittain tai ryhmässä opettajan ohjauksessa. Töihin liittyy kotitehtäviä ennen käytännön työtä, esityksen valmistelua töiden aikana ja työselostuksien laatiminen töiden jälkeen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Suullinen tentti
  • suomeksi

Harjoitustyöt, ennakkotehtävät, suullinen esitys ja harjoitustyöraportti. Pakollinen läsnäolo aloituspalaverissa, laboratoriotöissä ja tulosten esitystilaisuudessa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Hyväksytty, kun kaikki vaadittavat suoritukset on hyväksytty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjalliset työohjeet sekä erikseen osoitettava lisämateriaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet