Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
EKEH1149 Elintarvikekehityksen harjoitustyöt II 4 op
Vastuutaho
Elintarvikekehitys
Vastuuhenkilö
Oskar Laaksonen
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa elintarvikelaboratoriossa työskentelyn käytännöt sekä yleisellä tasolla että elintarvikekehityksen käyttämien menetelmien osalta. Opiskelija pystyy työskentelemään itsenäisesti laboratoriossa sekä analysoimaan ja tulkitsemaan tuloksiaan. Opiskelija on perehtynyt tavanomaisiin elintarvikeanalytiikassa käytettäviin menetelmiin ja laitteisiin. Opiskelija osaa raportoida tuloksensa suullisesti ja kirjallisesti hyvän tieteellisen esitystavan mukaisesti.

Sisältö

Kurssi toteutetaan yhdessä Elintarvikekemian harjoitustöiden FOOD3750 kanssa. Elintarvikekehityksen harjoitustyöt II keskittyy elintarvikkeiden analysointiin hyödyntäen kromatografisia sovelluksia ja sisältäen sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia määrityksiä.

Toteutustavat

Kurssille ilmoittaudutaan viimeistään II periodin aikana. Pakollinen aloituspalaveri II periodin lopulla/III periodin alussa. Käytännön laboratoriotyöskentely toteutetaan pareittain tai ryhmässä opettajan ohjauksessa. Töihin liittyy kotitehtäviä ennen työtä, esityksen valmistelua töiden aikana ja työselostuksien laatiminen töiden jälkeen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Suullinen tentti
  • suomeksi

Harjoitustyöt, ennakkotehtävät, suullinen esitys ja harjoitustyöraportit. Pakollinen läsnäolo aloituspalaverissa, laboratoriotöissä ja tulosten esitystilaisuudessa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Ennakkotehtävien, esityksen ja työselostuksien lisäksi kurssin arvosanaan vaikuttavat laboratoriotyöskentely ja työpäiväkirja.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjalliset työohjeet sekä erikseen osoitettava lisämateriaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet