Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RANS0025 Ranskan kielen rakenne II, P 5 op
Vastuutaho
Ranska
Vastuuhenkilö
Lotta Lehti
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
2015–2016 X X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Ennen syksyä 2014 aloittaneille pakollinen edeltävä kurssi: RANS0001: Kielioppi 4 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee ranskan kielen tärkeimmät lauserakenteet ja osaa käyttää niitä monipuolisesti. Opiskelija syventää tietämystään ranskan kielen rakenteista, pystyy vertailemaan kielen rakenteita kontrastiivisesti ja osaa soveltaa oppimaansa tietoa omaan tuotokseensa. Opiskelija hallitsee verbien tapaluokkien ja aikamuotojen käytön.

Sisältö

Perehtyminen lauseenjäsennykseen, verbirakenteisiin ja erilaisiin lausetyyppeihin. Syventyminen verbien aika- ja tapaluokkien käyttöön erilaisissa lause- ja tekstiyhteyksissä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • ranskaksi
Kirjallinen tentti
 • ranskaksi
Portfolio
 • ranskaksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • ranskaksi

Ranskaksi: Osallistuminen opetukseen + kirjallinen tentti + lyhyt pedagoginen portfolio TAI Kirjallinen tentti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomonisteet.

Kirjatenttiin luettava kirjallisuus: Riegel et al., 1999. Grammaire méthodique du français, pp. 103–145, 215–354, 385–478 (274 s).TAI Riegel, Martin, Pellat, Jean-Christophe & Rioul, René 2009. Grammaire méthodique du français. 4e éd. entièrement revue « Quadrige ». Paris : Presses Universitaires de France, pp. 211-268, 389-596, 660-756 (s. 363). Tentittävän alueen sisältö on pääasiallisesti sama sivumääräerosta huolimatta (vähemmän tekstiä sivulla).

Tentissä EI saa käyttää sanakirjaa.

Lisätietoja

Kurssi suositellaan suoritettavaksi ennen proseminaariin osallistumista.
Kurssiharjoitusten ja tentin lisäksi kurssilla laaditaan lyhyt pedagoginen portfolio (mini-dossier) jostakin kieliopin osa-alueesta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos