Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RANS0027 Proseminaari ja HuK-tutkielma, P 10 op
Vastuutaho
Ranska
Vastuuhenkilö
Outi Veivo, Léa Huotari, Andrea Hynynen, Ana-Maria Cozma
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X X X
2015–2016 X X X X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Ennen syksyä 2014 aloittaneille suositeltavat edeltävät opinnot: - kielen linja: Kielioppi II - kääntämisen ja tulkkauksen linja: Kielellinen vaihtelu, teoriatausta ja Kääntämisen historia ja teoriaa

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee tutkimuksen teon eri vaiheet: tutkimusaiheen, aineiston ja metodin valinta, tiedonhankinta, lähteiden käyttö, analyysi ja tulkinta sekä tieteellisen kirjoittamisen perusteet. Hän on harjoitellut niiden soveltamista kirjoittamalla kandidaatintutkielman. Hän on harjaantunut tieteelliseen keskusteluun, seminaarityöskentelyyn ja toisen tutkielman kriittiseen analysointiin /opponointiin.

Sisältö

Perehtyminen tutkielman eri osakokonaisuuksiin tutkimusprosessin aikana (tutkimuskysymysten laatiminen, teoreettisen viitekehyksen laatiminen, metodologian rakentaminen ja analyysin toteuttaminen). Tutustuminen tieteellisen kirjoittamisen perusteisiin: tieteellisen tekstin rakenne sekä tieteellisen kirjoittamisen eettiset kysymykset (sitaattien käyttö, referointi).

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Ryhmäopetus
Seminaari

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ranskaksi
Harjoitustyö(t)
  • ranskaksi
Seminaari
  • ranskaksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • ranskaksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Pääaineopiskelijat kirjoittavat proseminaarityön pohjalta kirjallisen suomenkielisen kypsyysnäytteen (josta ei saa erillisiä opintopisteitä). Tiedekunnan tenttipäivänä suoritettavaan HuK-tutkinnon kypsyysnäytteeseen ilmoittaudutaan tiedekunnan kansliassa tai Nettiopsussa 10 päivää ennen tenttiä. Kokeeseen voi ilmoittautua, kun äidinkielen kirjallisen viestinnän kurssi on suoritettu ja kandidaatintutkielma on kirjoitettu, sisällöllisesti korjattu, kieliasultaan viimeistelty ja proseminaari-istunnossa käsitelty. Ohjaaja laatii todistuksen suoritetusta plagiaattitarkastuksesta käyttäen Intranet-sivulla olevaa lomakepohjaa ja toimittaa sen kansliaan. Kandidaatintutkielmien kohdalla todistuksen tulee olla toimitettuna tiedekunnan kansliaan, kun opiskelija ilmoittautuu kypsyysnäytteeseen. Kokeen voi siis suorittaa aikaisintaan huhtikuun/toukokuun tenttipäivänä. Proseminaarin vastuuhenkilöt tarkastavat kirjoituskokeen yhdessä suomen kielen lehtorin kanssa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan kurssilla, kurssilla jaettava materiaali.

Lisätietoja

a. Kurssi kestää koko lukuvuoden (2h/vko).
b. Pääaineopiskelijat viimeistelevät seminaarityön niin, että se voidaan hyväksyä humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon vaadittavaksi tutkielmaksi. Tätä varten työhön voidaan lisätä työn käsittelyn aikana ehdotetut tarvittavat muutokset ja siihen pitää liittää suomenkielinen lyhennelmä, jotka seminaarin ohjaaja(t) hyväksyy/hyväksyvät. Kun HuK-tutkielma on hyväksytty, opiskelija voi ilmoittautua kypsyyskokeeseen tiedekunnan kansliassa. Pääaineopiskelijat saavat loppumerkinnän tästä suorituksesta vasta, kun kypsyyskoe on suoritettu.
Huom! Proseminaari on pakollinen myös niille sivuaineopiskelijoille, jotka aikovat suorittaa syventävät opinnot ranskan kielessä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos