Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RAKI0611 Sosiolingvistiikka 5 op
Vastuutaho
Ranska, ranskan kieli
Vastuuhenkilö
Marjut Johansson
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
2015–2016 X X

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee keskeiset sosiolingvistiikan nykysuuntaukset. Hän hallitsee kriittisen lähestymistavan sosiolingvistiseen kielentutkimukseen. Hän tuntee monikielisyyteen ja globalisaatioon liittyvät sosiolingvistiset ilmiöt. Hän osaa analysoida ranskan kielen variaatiota erilaisissa julkisissa tiloissa ja yhteisöissä.

Sisältö

Sosiolingvistisen tutkimuksen käsitteet, teoreettiset ja metodologiset lähestymistavat.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Harjoitukset

Luento- ja harjoituskurssi TAI kirjatentti ja harjoitustyö

Opetuskieli

ranska, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • ranskaksi
Kirjallinen tentti
 • ranskaksi
Harjoitustyö(t)
 • ranskaksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • ranskaksi

Osallistuminen opetukseen, tentti ja harjoitustyö

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy

Syventävien opintojen alkuvaihe

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Beeching, K. et al. (eds.) 2009. Sociolinguistic variation in contemporary French. Amsterdam : Benjamins.

Blommaert, Jan 2010. The Sociolinguistic of Globalization. Cambridge: Cambridge University Press.

Coupland, Nikolas 2010. The handbook of language and globalization. Chichester : Wiley-Blackwell.

Heller, Monica 2002. Eléments d’une sociolinguistique critique. Paris: Didier.

Kerbrat-Orecchioni, C. (ed.) 2010. S’adresser à autrui. Les formes nominales d’adresse en français. Université de Savoie, Chambéry.

Shohamy, Elana, Ben-Rafael, Eliezer & Monica Barni (eds.) 2010. Linguistic Landscape in the City. Bristol, Buffalo, Toronto: Multilingual Matters.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos