Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KÄYH2035 Monikielinen käännöstyöpaja II 10 op
Vastuutaho
Kääntäminen, yhteiset opinnot
Vastuuhenkilö
Ilmoitetaan lukuvuoden 2015-2016 alussa.
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Yleiskuvaus

Englannin, espanjan, italian, ranskan, saksan kieli ja suomen kieli, yhteiskurssi.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt tietämystään käännösprosessin eri vaiheista, osaa käyttää käännösteknologian työkaluja käännösprosessin eri vaiheissa, on syventänyt osaamistaan projektinhallinnassa (mm. aikataulutus, resurssien hallinta), osaa toimia käännösorganisaatiossa itsenäisesti erilaisissa rooleissa, on kehittänyt yhteistyö- ja viestintätaitojaan, osaa arvioida, mitä äidinkielen ja vieraan kielen taitojen ylläpitäminen ja kehittäminen edellyttää.

Sisältö

Monikielisen käännösorganisaation jäsenenä toimiminen. Vaativien todellisten tai simuloitujen käännöstoimeksiantojen pohjalta työskentely monikielisissä projektiryhmissä eri rooleissa, ja niiden toteuttaminen käännösteknologian avulla. Kielenhuollon erityiskysymyksiin perehtyminen tekstilähtöisesti.

Toteutustavat

Luento-opetus, harjoitukset, verkko-opetus

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Portfolio
  • suomeksi

Portfolion laatimiskieli sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Portfolio

Suositellut suoritusajankohdat

5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Ei järjestetä lukuvuonna 2014-2015

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos