Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HOIT0314 Terveydenhuollon talouden johtaminen 4 op
Vastuutaho
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Kliinisen hoitotieteen professori Sanna Salanterä

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää laskentatoimen ja sen eri menetelmien sekä terveystaloustieteen roolin terveydenhuoltoalan organisaatioiden talouden johtamisessa.
Opiskelija osaa tulkita laskenta-ammattilaisen tuottamia taloudellisia laskelmia ja lukuja sekä tehdä niiden perusteella päätöksiä.
Opiskelija osaa soveltaa laskentatoimen tuottamaa informaatiota terveydenhuoltoalan toiminnan kehittämiseen. Opiskelija tuntee hankinta- ja kilpailulainsäädännön keskeisen sisällön.

Sisältö

Laskentatoimen tuottama informaatio
Budjetointi, talouden suunnittelu
Talouden seuranta
Strateginen talouden johtaminen ja tasapainotettu mittaristo (BSC)
Kustannus- ja toimintolaskenta
Hinnoittelu
Investointilaskenta
Tunnusluvut
Terveystaloustieteen perusteet
Hankinta- ja kilpailutusmenettelyn perusteet

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 12 t 0 t

Lisäksi verkkoharjoitukset (4kpl)

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen ja seminaareihin. Palautettavat harjoitukset (4 kpl).

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Neilimo K & Uusi-Rauva E. 2012. Johdon laskentatoimi. Edita Publishing Oy. 6. painos.

Kuusiniemi-Laine M & Takala P. 2008. Julkisten hankintojen käsikirja. Edita Publishing Oy.

Moodlessa muuta materiaalia luennoitsijan valinnan mukaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Hoitotieteen laitos
Opintokokonaisuudet