Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HOIT0315 Sosiaali- ja terveydenhuolto-oikeus 4 op
Vastuutaho
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Professori Sanna Salanterä ja OTL Pekka Riekkinen

Osaamistavoitteet

Opintojakso perehdyttää sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisiin oikeusperiaatteisiin, lainsäädäntöön ja oikeuskäytäntöön erityisesti terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaiden kannalta. Käsiteltäviä teemoja ovat mm. terveyspalvelujen saatavuus ja järjestelmävastuut, rahoitus ja laadunvarmistus, potilaiden oikeusasema, tahdonvastainen hoito ja rajoitustoimenpiteet, potilasvahinkojen korvaaminen ja terveydenhuollon henkilökunnan ammatillinen valvonta.

Sisältö

Sosiaali- ja terveydenhuollon keskeiset lait
Potilaan/asiakkaan asema ja oikeudet

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Seminaari 8 t 0 t

Ryhmätyöskentely koostuu oikeustapausharjoituksista, harjoituksissa läsnäolovelvollisuus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Ennen luentojen alkua kurssille osallistuvien tulee perehtyä n. 50 sivun aineistoon oikeusjärjestelmän rakenteesta ja peruskäsitteistä ja suorittaa hyväksytysti sitä koskeva kuulustelu tenttiakvaariossa.
Aineisto on saatavilla kurssin Moode2 sivuilla 1.11.2014 ja sitä koskeva tentti tulee suorittaa ennen kurssin opetuksen alkua kevätlukukaudella 2015.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Kuulustelu luennoista ja kirjallisuudesta. Kirjallisen alustuksen laatiminen ja osallistuminen oikeustapausharjoituksiin.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1) Säädösluettelo (päivitetään tarvittaessa 1.2.2015)

Erikoissairaanhoitolaki 1.12.1989/1062

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785

Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326 (huom. muutos 981/2012 20§:n kumoamisesta) ja  tähän liittyvät asetukset

Laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta 2013/1201

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 22.9.2000/812

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 24.7.2009/569Lääkelaki 10.4.1987/395

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 28.6.1994/559

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 3.4.1987/380

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 22.7.2011/922

Laki yksityisestä terveydenhuollosta 9.2.1990/152

Lastensuojelulaki 13.4.2007/417

Mielenterveyslaki 14.12.1990/1116

Potilasvahinkolaki 25.7.1986/585

Sosiaalihuoltolaki 17.9.1982/710

Työsopimuslaki 26.1.2001/55

Direktiivi potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajat ylittävässä terveydenhuollossa (Euroopan  parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/24/EU, annettu 9.11.2011)

2) Artikkelit:

De La Rosa S. 2012. The Directive on Cross-Border Healthcare or the Art of Codifying Complex Case Law, Common Market Law Review 49(1), 15-46.

Neergaard U. 2011. EU Health care Law in Constitutional Light: Distribution of Competences, Notions of Solidarity, and “Social Europe”, s.19-58. Julkaisussa: Health Care and EU Law (toim. Gronden, J.W.; Szyszczak, E.; Neergaard, U.; Krajewski, M.)

3) Luennoilla ja seminaareissa käsiteltävät oikeustapaukset

 

Lisätietoja

Opintojaksoon sisältyvä kansainvälisyys: kansainvälinen kirjallisuus.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Hoitotieteen laitos
Opintokokonaisuudet