Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HOIT3612 Asiantuntijayhteisöjen ja asiakkuuksien johtaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa 5 op
Vastuutaho
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Kliiniset opettajat

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee analysoimaan ja löytämään ratkaisumalleja henkilöstöjohtamisen tilanteisiin case-tapausten pohjalta.

Viestintä asiantuntijayhteisöjen ja asiakkuuksien johtamisessa.

Sisältö

Asiantuntijat ja monikulttuuriset resurssit johdettavana
Tuotetaan case-tapaukset kurssimateriaalin avulla
Etsitään ratkaisuja case-tapauksiin
Viestintä työyhteisöjen ja asiakkuuksien johtamisessa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Seminaari 12 t 0 t

Lisäksi verkko-opetusta 2h

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Hyväksytty seminaarityöskentely ja keskustelu case-tapauksista Moodlessa

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ahonen R, Lohtaja-Ahonen S. 2014. Palaute kuuluu kaikille. Neljäs painos. Human Intrest, Espoo.

Järvinen P. 2014. Esimiestyön vaikeus ja viisaus. Kolmas painos. Sanoma Pro, Helsinki.

Kalliomaa S & Kettunen S. 2010. Luottamus esimiestyössä. WSOYpro, Helsinki.

Tukia H, Wilskman K & Lähteenmäki M (toim.). 2012. Sosiaalisen markkinoinnin ABC. Opas 18/2012. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Juvenes Print - Tampereen yliopistopaino Oy, Tampere. (104 sivua) http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/4c9c76f0-2a20-4be6-b42b-6f81925b75a7

n.20 sivua englanninkielisiä artikkeleita

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Hoitotieteen laitos
Opintokokonaisuudet