Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIEN2463 Englannin kieli: Tieteellinen englanti, tekstin ymmärtäminen, hoitotiede 2 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/englanti
Vastuuhenkilö
Kristiina Peltonen
Edeltävät opinnot
Lukion englannin kielen opinnot tai vastaavat tiedot.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B2-C1

Yleiskuvaus

Kurssin tarkoituksena on helpottaa englanninkielisen kurssi- ja tutkimuskirjallisuuden lukemista opintojen aikana sekä myöhempää tiedonhankintaa työelämässä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- Pystyy lukemaan englanninkielistä yleisluonteista asiatekstiä ja erityisesti oman alansa tekstiä nopeasti ja tehokkaasti.
- Ymmärtää tekstistä olennaisen käyttämällä hyväkseen tekstin kokonaishahmotusta, sen osien funktioita, loogisia suhteita osoittavia vihjeitä ja sivuuttamalla epäolennaisen.
- Pystyy päättelemään vieraitten sanojen merkityksen käyttämällä hyväkseen asia- ja tekstiyhteyttä sekä etu- ja jälkiliitteitä.
- Osaa tulkita akateemiselle tyylille ominaisia kielioppirakenteita ja osaa jäsentää pitkiä ja monimutkaisia virkkeitä.
- On perehtynyt asiatyyliin ja erityisesti oman alansa keskeiseen sanastoon.
- Osaa hakea tietoa sanakirjoista ja muista tietolähteistä.

Sisältö

Lukutekniikka, keskeisiä kielioppirakenteita, asiatyylin ja oman alan sanastoa, englannin sananmuodostuksen periaatteita sekä eri lähteistä otettuja tekstejä.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Tieteellisen englannin kurssi ei vastaa englannin tekstin ymmärtämisen kurssia, vaan on sitä astetta vaikeampi, joten aikaisempien tekstinymmärtämisen kurssien perusteella ei voi anoa vapautusta. Tekstin ymmärtämisen kursseilta saatu taito on edellytys tieteellisen englannin kurssin suorittamiselle. Ne, joilta kyseinen taito puuttuu, käyvät "Refresher English for Nursing Science (KIEN0461) -kurssin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 26 t 0 t
Harjoitukset 0 t 3 t

Vuorovaikutteinen kurssi, jossa opiskelijalta odotetaan aktiivisuutta. Luennot ja ryhmätyöskentely toistensa lomassa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Muu: akateeminen lyhennelmä.

Pakollinen läsnäolo 24 tuntia. Mikäli opiskelija joutuu olemaan poissa sairauden tai vastaavan syyn takia, puuttuvat tunnit suoritetaan II ryhmässä.
II ryhmän korvaavuuksista sovitaan erikseen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Akateemisen lyhennelmän tulee viestittää alkuperäiskirjoittajan sanoma muuttumattomana uudelle lukijalle uudessa ajassa ja paikassa. Loppukokeen tulee osoittaa kokonaistekstin ymmärtämistä, ei irrallista sanojen tai lauseiden sattumanvaraista kääntämistä. Tuntiaktiivisuus ei tarkoita pelkästään oikeiden vastausten arvioimista vaan kaikkea tavoitteen suuntaista toimintaa.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Opetusajat on neuvoteltu sopimaan 1. vuoden opiskelijoiden aikatauluun.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan jakamat eri tekstityyppejä edustavat monisteet.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Opintokokonaisuudet