Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Hoitotieteen laitos » 1. lukuvuosi
HOIT0301 Hoidon ja hoitotieteen filosofia 1 7 op
Vastuutaho
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Professori Helena Leino-Kilpi

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää filosofisen perustan merkityksen hoidossa ja hoitotieteessä.
Opiskelija tuntee hoidon ja hoitotieteen filosofian keskeiset käsitteet, peruslähtökohdat
ja osa-alueet.
Opiskelija tunnistaa filosofian keskeiset suuntaukset.
Opiskelija osaa arvioida eettisiltä lähtökohdiltaan erilaisia hoitokäytäntöjä.

Sisältö

Filosofia tieteenalana, keskeiset filosofiset suuntaukset ja niiden yhteydet hoidon
ja hoitotieteen filosofiaan
Filosofinen perusta hoidossa ja hoitotieteessä
Keskeiset eettiset suuntaukset ja eettiset ongelmat hoidossa ja hoitotieteessä
Eettisiltä lähtökohdiltaan erilaiset hoitokäytännöt

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 30 t 0 t

Keskusteleva luento-opetus 30 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallinen kuulustelu luennoista sekä oppimateriaalista (Numeroarviointi)
Kirjoista Thompson ym. kuulustellaan ensimmäisellä luentokerralla ja arvioidaan asteikolla hyväksytty - hylätty. Mikäli opiskelija ei saa hyväksyttyä suoritusta, kirja kuulustellaan muun oppimateriaalin yhteydessä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Beauchamp T & Childress J. 2013. 7th edition. Principles of biomedical ethics.Oxford University Press, UK.

Numminen O. 2010 Nursing ethics education in Finland from the perspective of codes of ethics. Annales Universitas Turkuensis D 912. Painosalama, Turku. (sivut 14-34) http://www.doria.fi/handle/10024/63587

Thompson IE, Melia KM, Boyd KM, Horsburgh D. 2006 (reprint 2007). Nursing Ethics. 5th edition. Churchill Livingstone, Elsevier, UK.

Tieteellisiä artikkeleita yhteensä 100 sivua.

Lisätietoja

Opintojaksolla käytettävä oppimateriaali perustuu kansainväliseen kirjallisuuteen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Hoitotieteen laitos
Opintokokonaisuudet