Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Hoitotieteen laitos » 1. lukuvuosi
HOIT0302 Hoitotieteen teoria 1 7 op
Vastuutaho
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Professori Maritta Välimäki, yliopistotutkija Anna Axelin

Osaamistavoitteet

Opiskelija on tietoinen hoitotieteen kehittymisvaiheista kansallisesta ja kansainvälisestä näkökulmasta.
Opiskelija ymmärtää teoreettisen tiedon merkityksen hoitotyössä ja hoitotieteessä.
Opiskelija tuntee lähestymistapoja hoitotieteen teorian kehittämiseen.
Opiskelija osaa kuvata ja arvioida keskeisiä kansainvälisiä ja kansallisia hoitotieteen teorioita.

Sisältö

Hoitotieteen kehittymisvaiheita
Teoreettisen tiedon merkitys hoitotyössä ja hoitotieteessä
Lähestymistapoja hoitotieteen teorioiden kehittämiseen
Hoitotieteen teorioita ja niiden kuvaus ja arviointi

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 15 t 0 t
Seminaari 20 t 0 t

Sisältää verkkotyöskentelyä

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallinen alkukuulustelu, joka on edellytyksenä opintojakson aloittamiseksi. Alkutentti perustuu opintojakson kirjallisuuteen.
Hyväksytty seminaarityöskentely.
Kansainvälinen materiaali seminaarityön valmistelussa sekä verkkotyöskentelyn hyödyntäminen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

- Lauri, S., Kyngäs, H. 2005. Hoitotieteen teorioiden kehittäminen. WSOY, Juva.

- McEwen M & Wills E. 2010. Theoretical Basics of Nursing. 3rd edition. Lippincoff Williams & Wilkins, Philadelphia.

Pienryhmä- ja verkkotyöskentely, kirjallisuus n. 100 sivua tieteellisiä artikkeleita

Lisätietoja

Kansainvälinen materiaali seminaarityön valmistelussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Hoitotieteen laitos
Opintokokonaisuudet