Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Hoitotieteen laitos » 1. lukuvuosi
HOIT0501 Hoitotieteen didaktiikan perusteet 7 op
Vastuutaho
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Lehtori Leena Salminen.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää hoitotieteen didaktiikan ja sen tutkimuksen perusteet.
Opiskelija tietää opetussuunnitelmien perusteet.
Opiskelija tietää koulutusta ohjaavat säädökset ja terveyspoliittiset linjaukset.
Opiskelija ymmärtää terveysalan opettajan työn kokonaisuuden.

Sisältö

Hoitotieteen didaktiikan keskeiset käsitteet
Hoitotieteen didaktiikan tutkimuksen lähtökohtia
Terveysalan opettajuus
Opetussuunnitelmat ja niiden perusteet
Terveysalan koulutuspolitiikka

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 15 t 0 t
Seminaari 20 t 0 t

Lisäksi verkkotyöskentelyä 15 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Hyväksytty alkukuulustelu opintojakson alussa ilmoitetusta kirjallisuudesta (merkitty oppimateriaalilistaan *.)

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Hyväksytty seminaari- ja verkkotyöskentely ja niihin liittyvät harjoitustyöt

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Bastable SB. 2008. Nurse as Educator. Principles of Teaching and Learning for Nursing Practice. 3rd edition. Jones and Bartlett Publishers, Canada

*Hakala R, Tahvanainen S, Ikonen T & Siro A. 2011. Osaava lähihoitaja 2020. Opetushallistus. Raportit ja selvitykset 2011:6. Saatavilla www-muodossa: http://www.oph.fi/download/132619_Osaava_lahihoitaja_2020.pdf (luettu 10.4.2015)

Hunt DD. 2013. The new nurse educator. Mastering academe. Springer Publishing Company. New York.

Keating SB. 2011. Curriculum development and evaluation in nursing. Lippincott, Williams & Wilkins cop, Philadelphia. 2nd edition.

*Kotila H, Mäki. (toim.) 2012. Ammattikorkeakoulupedagogiikka 2. Edita. Helsinki.

*Lauri S. 2007. Hoitotyön ydinosaaminen ja oppiminen. WSOY, Helsinki.

*HE 38/2012. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä. Saatavilla www-muodossa http://finlex.fi/fi/esitykset/he/2012/20120038.pdf/(luettu 10.4.2015)

Salminen L & Virtanen H. 2010. Näkökulmia oppimisen arviointiin terveysalan koulutuksessa. Hoitotieteen laitoksen julkaisuja. Tutkimuksia ja raportteja A:61/2010. Turun yliopisto, Turku.

*Sosiaali- ja terveysministeriö. 2004. Terveysalan koulutuksen työssä oppiminen ja ohjattu harjoittelu. Suositukset sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköille. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2003:22. Sosiaali- ja terveysministeriö. Helsinki. Luettavissa www-muodossa: http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=28707&name=DLFE-4045.pdf&title=Terveysalan_koulutuksen_tyossaoppiminen_ja_ohjattu_harjoittelu_fi.pdf (luettu 10.4.2015)

*Terveysalan ammatillista koulutusta ja ammattikorkeakoulua koskeva voimassaoleva lainsäädäntö ja strategiset asiakirjat. Sisältäen: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2013/55/EU, annettu 20 päivänä marraskuuta 2013, ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun direktiivin 2005/36/EY ja hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä annetun asetuksen (EU) N:o 1024/2012 (IMI-asetus) muuttamisesta: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:0132:0170:FI:PDF (luettu 10.4.2015)

Ammattikorkeakoululaki 932/2014 (muutoksineen)

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140932
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014 (muutoksineen)
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141129
Laki ammatillisesta koulutuksesta 21.8.1998/630 (muutoksineen)
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980630
Asetus ammatillisesta koulutuksesta 6.11.1998/811 (muutoksineen) http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980811 Ajankohtaiset artikkelit ja muu ajankohtainen kirjallisuus

Lisätietoja

Opintojaksolla käytettävä oppimateriaali perustuu kansainväliseen kirjallisuuteen ja opinnoissa käsitellään kansainvälistä terveystieteiden ja terveysalan koulutusta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Hoitotieteen laitos
Opintokokonaisuudet