Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Lääketieteellinen tiedekunta » Hoitotieteen laitos » 1. lukuvuosi
HOIT0304 Hoitotieteen tutkimusmetodiikka 7 op
Vastuutaho
Hoitotiede
Vastuuhenkilö
Kliinisen hoitotieteen professori Sanna Salanterä ja biostatistikko Tero Vahlberg

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee tutkimusmenetelmien peruskäsitteet. Opiskelija tuntee erilaisia aineiston keruu- ja analyysimenetelmiä ja ymmärtää minkälaiset metodiset ratkaisut soveltuvat eri tutkimusasetelmissa ratkottaviin tutkimusongelmiin.
Opiskelija on selvillä aineiston analysoinnin perusmenetelmistä, niiden tulosten tulkinnasta ja raportoinnista.
Opiskelija osaa analysoida ja arvioida hoitotieteellisen tutkimuksen metodisia ratkaisuja.
Opiskelija osaa arvioida tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä.

Sisältö

Tutkimusprosessin pääpiirteet
Laadullisen ja määrällisen tutkimusaineiston analyysin perusteet
Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelu
Tutkimuksen etiikka

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 40 t

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Hoitotieteen tutkimusmetodiikan osalta: Hyväksytty verkkotyöskentely ja seminaarityö

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Grove SK, Burns N & Gray JR. 2013. The Practice of Nursing Research; Appraisal, Synthesis, and Generation of Evidence. 7th edition. W.B. Saunders Comp., Philadelphia, s. 73-467, 507-601.

Holloway I & Wheeler S. 2009. Qualitative Research in Nursing and Health Care. 3rd edition. Wiley-Blackwell.

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsittely. Tutkimuseettinen neuvottelukunta. 2012. http://www.tenk.fi/fi/htk-ohje 

Täydentävä kirjallisuus:

Parahoo K. 2006. Nursing Research: Principles, Process and Issues. 2nd edition. Palgarve MacMillan.

Uhari M & Nieminen P. 2012. Epidemiologia & biostatistiikka. 2. painos. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki. (tilastollisten analyysimenetelmien osuus).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
Hoitotieteen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Hoitotieteen laitos
Opintokokonaisuudet