Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYJO3016 PJOS8 Asiantuntijaorganisaatiot 6 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi, Pori
Vastuuhenkilö
Tomi Kallio
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee erilaiset asiantuntijaorganisaatiotyypit ja niiden keskeiset ominaispiirteet. Hän tuntee erilaisia käytäntöjä asiantuntijaorganisaatioiden johtamiseen. Opiskelija ymmärtää yhteyden aihepiirin teorioiden ja käytännön ongelmien välillä, ja osaa yksin ja yhdessä ryhmän kanssa analysoida tehtävänantoja, soveltaa tietoa ja tuottaa tältä pohjalta käytännössä toimivia ratkaisuja.

Sisältö

Aihepiirin teoreettiset perusteet, joihin tutustutaan klassikkokirjallisuuden ja alan uusimpien tieteellisten tutkimusten myötä. Teorian yhdistäminen käytäntöön ja soveltavat harjoitustyöt.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t

Luennot, seminaarit ja harjoitustyöt 28 h. Opintojaksolla on läsnäolopakko. Yksittäinen poissaolo on korvattavissa erittäin painavista syistä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi

Kirjallinen alkutentti + osallistuminen luentoihin ja harjoituksiin + essee.
Alkutentti artikkelikokoelmasta, jonka painoarvo 50% jakson kokonaisarvosanasta. Luennot ja vierailevien opettajien johdolla toteuttavat harjoitukset.
Essee myöhemmin ilmoitettavasta teoksesta.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4.-5. III periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Artikkelikokoelma.

2. Ilmoitetaan myöhemmin.

Lisätietoja

Opintojaksolle voivat osallistua ainoastaan alkutentin hyväksytysti suorittaneet opiskelijat. Mikäli alkutentin hyväksytysti suorittaneita opiskelijoita on yli 24, etusijalla ovat Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelman johtamisen ja organisoinnin pääaineopiskelijat, toisella sijalla johtamisen ja organisoinnin muut pääaineopiskelijat ja kolmannella sijalla Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelman muut opiskelijat.
Opintojakso on pakollinen johtamista ja organisointia pääaineena opiskeleville Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelman opiskelijoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Johtamisen ja organisoinnin syventävät opintojaksot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet