Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYJO3010 PJOPG Pro gradu -tutkielmatyöskentely 30 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi, Pori
Vastuuhenkilö
Tomi Kallio, Kirsi Liikamaa, Aki Lehtivuori ja Päivikki Kuoppakangas
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Tutkielmatyöskentelyn edeltävien opintojen vaatimukset ovat seuraavat: 1A) Pääaineen perus- ja aineopinnot on suoritettu (yhteisvalinnan opiskelijat). Yksittäisen opintojakson suoritusmerkinnän puuttuminen ei kuitenkaan ole este graduryhmään ilmoittautumiselle. 1B) Pääaineen täydentävät opinnot on suoritettu (erillisvalinnan opiskelijat). Ennen kaikkea kandidaatintutkielma tulee olla hyväksytysti suoritettuna, mikäli edellytetty täydentävinä opintoina. Yksittäisen opintojakson suoritusmerkinnän puuttuminen ei kuitenkaan ole este graduryhmään ilmoittautumiselle. 2) Menetelmäopinnot on suoritettu seuraavasti: MENY A (mikäli täydentävä opintojakso), MENY B, MENY C ja MENY D. MENY E voidaan suorittaa samaan aikaan graduryhmätyöskentelyn kanssa (ei mielellään enempää kuin puolta vuotta gradutyöskentelyä aiemmin. 3) Suositellaan, että pääaineen syventävät opintojaksot on suoritettu. Suositellaan, että suoritettuna on vähintään 12 op pääaineen syventäviä opintojaksoja, erityisesti PJOS1 Organisaatioiden tutkimus. 4) Suositellaan, että sivuaineen opinnot on suoritettu.

Osaamistavoitteet

Pro gradu -tutkielmatyöskentelyssä opiskelija syventää valmiuksiaan tieteellisen tutkielman laadinnassa. Pro gradu -tutkielman laadittuaan opiskelija kykenee itsenäisesti etsimään, käsittelemään ja tuottamaan tietoa työelämässä. Vähintään cum laude approbatur -arvosanalla hyväksytyn tutkielman suorittaneella opiskelijalla on valmiudet tieteellisiin jatko-opintoihin.

Sisältö

Tieteellisen opinnäytetyön laatiminen, muiden opiskelijoiden tutkielmien opponointi ja kommentointi.

Toteutustavat

Tutkielmaryhmä kokoontuu erikseen sovittavan aikataulun mukaan yhden syys- ja kevätlukukauden ajan. 36-56 h ryhmän koosta riippuen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi

Osallistuminen kokoontumisiin, tutkielma ja kypsyysnäyte. Tutkielmatyöskentelyyn kuuluu myös tiedonhaun opastusta. Huom. Pro gradu -työskentelyn osana opiskelijan tulee osallistua informaatiolukutaitoa syventävään opetukseen.

Arviointi

Approbatur-laudatur.

Suositellut suoritusajankohdat

4.-5. vsk. I periodi

Lisätietoja

Pro gradu -tutkielman voi tehdä myös englannin kielellä. Osallistumisoikeus opintojaksolle vain pääaineopiskelijoilla. Johtamisen ja organisoinnin graduryhmät alkavat vain syksyisin. Pro gradu -tutkielmat tarkistetaan Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmällä.
Yhteisvalinnan opiskelijoiden pro gradu -tutkielman kypsyysnäyte tarkistetaan vain asiasisällön osalta. Erillisvalintojen opiskelijoiden pro gradu -tutkielman kypsyysnäyte tarkistetaan sekä kielen että sisällön osalta.
Pro gradu -tutkielman kypsyysnäytteen koodi: PYJO3011.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Johtamisen ja organisoinnin syventävät opintojaksot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Pääaineen pakolliset opintojaksot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet