Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYMA3026 PMAS12 Brändinhallinta 6 op
Vastuutaho
Markkinointi, Pori
Vastuuhenkilö
Arja Lemmetyinen ja NN
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Markkinoinnin perus- ja aineopinnot (yhteisvalinnan opiskelijat), täydentävät opinnot Kandidaatintutkielmaa lukuun ottamatta (muut).

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija sisäistää brändin rakentumisen vaiheet ja ymmärtää, miten yritysten, organisaatioiden ja niiden muodostamien verkostojen brändien rakennusta ja ylläpitoa hallitaan erilaisissa konteksteissa. Opiskelija osaavat kehittää palvelukonsepteja sekä teorian että käytännön tasolla, hahmottavat palvelujen tuotannon taustalla olevan tuottajien välisen yhteistyön ja verkostoitumisen merkityksen sekä kansainvälisellä, valtakunnallisella että alueellisella tasolla. Opiskelija hallitsee tutkivan oppimisen, jossa tieteellisiä artikkeleita analysoiden ja muuta oppimateriaalia hyödyntämällä sovelletaan bränditeorioita palvelukonseptien kehittämisessä, tuotteistamisessa ja kaupallistamisessa käytännön tapauksissa.

Sisältö

Luento-opetuksen, harjoitustyöskentelyn ja artikkelianalyysin avulla perehdytään brändinhallinnan teoriaan ja sovelletaan sitä käytännön tapauksiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t
Itsenäinen työskentely 142 t 0 t
Harjoitukset 4 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Luento-opetus 16 t (Lemmetyinen 12 t, NN 4 t), harjoitustyöskentely 4t (NN), itsenäinen työskentely 142 t (artikkelianalyysin tekeminen 42 t, artikkelianalyysin täydentäminen esseeksi/tenttiin lukeminen 100 t.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4.vsk III periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1.    Aaker, David A and Joachimsthaler, Erich (2002). Brand leadership. London: Simon & Schuster.

2.    De Chernatony, Leslie (2003) Creating powerful brand: in consumer, service and industrial markets. Butterworth-Heinemann Elsevier Ltd Linacre House Jordan Hill Oxford ISBN 0-7506-5980-7

3.    Young, Laurie (2008) From products to services: insight and experience from companies which have embraced the service economy.   John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, West Sussex. ISBN 978-0-470-02668-7 ,0-470-02668-5

4.    Tieteellisiä artikkeleita ohjaajan ohjeistuksen mukaan.

Lisätietoja

Etusijalla ovat Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelman markkinoinnin pääaineen opiskelijat, joille opintojakso on pakollinen, sekä markkinoinnin pääaineopiskelijat (KTM).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet