Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYMA3007 PMAPG Pro gradu -tutkielmatyöskentely 30 op
Vastuutaho
Markkinointi, Pori
Vastuuhenkilö
Jaana Tähtinen, Arja Lemmetyinen ja Kati Suomi
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X X X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset edellytykset: Kandidaatin tutkielma (yhteisvalinnan opiskelijat), täydentävät opinnot (muut), MENY B, MENY C, MENY D. Suositellaan pääaineen perus- ja aineopintojen sekä PMAS2 Markkinoinnin teoriat ja MENYE Tutkielmaprosessi -opintojaksojen omaksumista ennen osallistumista pro gradu -tutkielmatyöskentelyyn.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määrittää markkinoinnin tieteenalaan kytkeytyvän tutkimusongelman, valita ja soveltaa tieteellistä kirjallisuutta sekä tutkimusstrategiaa ja -metodologiaa em. ongelman ratkaisemiseksi. Opiskelija osaa perustella tekemänsä valinnat sekä esittää tutkimuksen tuloksista teoreettisia ja käytännön johtopäätöksiä osana tutkimusraporttia.

Sisältö

Seminaareissa esitetään ja arvioidaan seuraavat prosessin vaiheet: 1) aiheanalyysi, 2) tutkimussuunnitelma, 3) väliraportti (teoreettinen viitekehys) ja 4) käsikirjoitus sekä 5) opponoinnit.

Toteutustavat

Kaksi lukukautta kestävät seminaarit. Ohjausseminaarien määrä voidaan mukauttaa tarpeen mukaan.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Itsenäinen työskentely, toisten töiden opponointi niiden eri vaiheissa ja aktiivinen osallistuminen tutkielmatyöskentelyn ohjausseminaareihin, yhteensä 810 tuntia. Opinnäytetyö + kypsyyskoe.
Tutkielmatyöskentelyyn kuuluu pakollisena tiedonhaun opastusta.
Huom. Pro gradu -työskentelyn osana opiskelijan tulee osallistua informaatiolukutaitoa syventävään opetukseen.

Arviointi

Approbatur-laudatur.

Suositellut suoritusajankohdat

4.-5. vsk. (yhteisvalinta), maisteriopintojen 2. vsk

Lisätietoja

- Tutkielmatyöskentely alkaa kahdesti lukuvuodessa; syyslukukaudella alkavan ryhmän ohjaaja on Jaana Tähtinen, kevätlukukaudella alkavan Arja Lemmetyinen.
- Pro gradu -tutkielmat tarkistetaan Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmällä.
- Yhteisvalinnan opiskelijoiden pro gradu -tutkielman kypsyysnäyte tarkistetaan vain asiasisällön osalta.
- Erillisvalintojen opiskelijoiden pro gradu -tutkielman kypsyysnäyte tarkistetaan sekä kielen että sisällön osalta.
- Pro gradu -tutkielman kypsyysnäytteen koodi: PYMA3011.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Pääaineopinnot (Markkinointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet