Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PY500003 TUTUS 3 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op
Vastuutaho
Muut opinnot, TuKKK, Pori
Vastuuhenkilö
Kimmo Laakso
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee arvioimaan monitieteisten tutkimuskysymysten haasteita ja hahmottamaan tulevaisuudentutkimuksen menetelmäkenttää ja menetelmien yhteiskäytön mahdollisuuksia ja haasteita. Menetelmistä harjoitellaan mm. Delfoi, SSM, CLA, osallistavat menetelmät, mallinnus ja luovat menetelmät. Jakson jälkeen opiskelija osaa verrata tulevaisuuden-tutkimuksen suhdetta muihin tieteisiin ja tiedonaloihin ja osaa valita omaan tutkimuksensa soveltuvia menetelmiä.

Sisältö

Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät -opintojakson tavoitteena on antaa perusvalmiudet tulevaisuudentutkimuksen tieteellisten menetelmien ymmärtämiseen ja soveltamiseen. Lähtökohtana ovat erilaiset tutkimusongelmat, joissa voidaan käyttää tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä. Lisäksi perehdytään monitieteisyyden haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

- Lähiopetus, itsenäinen työskentely, harjoitukset ja verkkokeskustelut ja verkkopohjaisen tutkimustyökalun opettaminen.
-Lähiopetus 21 t, viikoittaiset oppimistehtävät oppimisympäristö Moodlessa sekä Delfoi-tutkimuksen suunnittelu ja toteutus yhdessä muiden valtakunnallisten ryhmien kanssa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Osallistuminen lähiopetukseen, viikkotehtävien hyväksytty suorittaminen (6 kpl) ja osallistuminen Delfoi-tutkimuksen suunnitteluun.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Osmo Kuusi, Timo Bergman & Hazel Salminen (toim.) 2013 Miten tutkimme tulevaisuutta?.Tulevaisuudentutkimuksen seura ry, Acta Futura Fennica 5. Tampere.
  2. Sähköinen artikkelikokoelma oppimisympäristö Moodlessa.
  3. Kurssin aikana jaettava muu kirjallinen aineisto.

Lisätietoja

www.tvanet.fi. TuKKK:n Porin yksikön ryhmäkoko on 25. Etusijalla ovat Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelman opiskelijat. Ilmoittautuminen NettiOpsussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet