Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PY500001 KUME19 Kestävän brändipääoman rakentaminen aluetalouden näkökulmasta 6 op
Vastuutaho
Muut opinnot, TuKKK, Pori
Vastuuhenkilö
Arja Lemmetyinen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa kestävän brändipääoman rakentamisen merkityksen osana alueen taloutta. Opiskelija ymmärtää alueiden taloudellisen menestyksen ja kilpailukyvyn edellytyksiä sekä alueellisten erojen syitä. Opiskelija perehtyy aluepolitiikan taloudellisiin perusteisiin. Mielenkiinnon kohteina ovat muun muassa aluetalouden perusmallit, inhimillinen pääoma ja innovaatiotoiminnan erityisluonne alueen kestävän brändinrakentamisen strategisesta näkökulmasta. Opiskelija oppii yhdistämään ja soveltamaan brändipääoman rakentamisen, paikan markkinoinnin ja aluetalouden teoreettista osaamistaan käytännön harjoitustöissä. Opiskelija oppii hakemaan tietoa julkisista tilastokannoista, hallitsee tilastografiikan perusesitystavat Excel-taulukkolaskentaohjelmalla, osaa muokata tilastoja esimerkiksi indeksisarjoiksi sekä osaa tulkita tilastojen tuottamaa tietoa taloudellisin argumentein. Mahdolliset vierailevat luennoitsijat edustavat aluekehittäjäorganisaatioita. Opintojaksolla tutustutaan aluetaloustieteeseen hyödyntäen mallianalyysiä, tilastotietoja ja taloustieteellisiä tutkimuksia.

Sisältö

Kulttuurisesti ja ympäristöllisesti kestävä paikan markkinointi, alueen brändipääoman rakentaminen, alueellisen tulotason ja työllisyyden määräytyminen, panos-tuotos-analyysi, alueellisen kasvun mallit, agglomeraatio, alueiden välinen kauppa, tilastojen hyödyntäminen Excelin avulla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t
Seminaari 6 t 0 t
Harjoitukset 4 t 0 t

Luento-opetus 16 t, harjoitustyöopetus 4 t, päätösseminaari 4-6 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Portfolio
  • suomeksi

Luentoihin ja muuhun oppimateriaaliin pohjautuva harjoitustyöskentely, jossa yksittäisistä harjoituksista koostetaan koko opintojakson kattava osaamisportfolio.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. International Place Branding Yearbook 2010. Place Branding in the new age of innovation (eds. Frank M. Go and Robert Govers). Palgrave Macmillan.
  2. Artikkeleita ja muuta materiaalia luennoitsijoiden ohjeiden mukaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet