Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYJO2013 PJO3 Työhyvinvointi 5 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi, Pori
Vastuuhenkilö
Aki Lehtivuori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelijalla on kokonaisvaltainen kuva työhyvinvoinnista. Opiskelija tuntee työhyvinvoinnin peruskäsitteitä ja osaa tarkastella työhyvinvointia sekä yksilön että organisaation näkökulmasta. Opiskelija tuntee työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä sekä työhyvinvoinnin merkityksen organisaation toiminnalle. Lisäksi opiskelija tietää työhyvinvoinnin kehittämiskeinoja.

Sisältö

Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat kokonaisvaltainen työhyvinvoinnin käsite, työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät, työhyvinvoinnin vaikutus organisaation toimintaan, työhyvinvoinnin kehittäminen ja työhyvinvoinnin mittaaminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Harjoitukset 4 t 0 t

Kurssilla on kaksi vaihtoehtoista suoritustapaa
Vaihtoehto 1. Luento-opetus 20 t, Harjoitukset 4 t
Vaihtoehto 2. Verkkokurssi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi

Vaihtoehto 1. Luentopäiväkirja + harjoitustyöt + aktiivinen osallistuminen luentoihin ja harjoituksiin
Vaihtoehto 2. (suositeltava varsinkin jos ei osallistu luennoille) kurssikirjallisuuden tenttiminen kurssin alussa + harjoitustyöt

Luennoilla ja harjoituksissa on läsnäolovelvollisuus. Yksittäinen poissaolo sallitaan perustellusta syystä. Mikäli et pääse osallistumaan luennoille ja harjoituksiin, valitse vaihtoehto 2 suoritustavaksi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.-3. vsk. II periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Kokonaisvaltainen työhyvinvointi. BOD. Virolainen, H. (2012) 9789522864918

2. Tieteellisiä artikkeleita (löytyvät moodlesta)

Oheiskirjallisuutta:

Luennoilla jaettavat artikkelit. Harjoitustyössä opiskelijan oma aktiivisuus korostuu lähdekirjallisuutta kerättäessä. Ohessa suositeltavaa oheiskirjallisuutta harjoitustyötä varten:

1. Työuupumuksesta työn imuun: Työhyvinvointitutkimuksen ytimessä ja reuna-alueilla. Työterveyslaitos. Hakanen, J. (2004). 9518025959

2. Johtaminen ja työyhteisön hyvinvointi. PS-kustannus. Juuti, P. (2002) 9524510618

3. Työhyvinvointi ja esimiestyö. Helsinki: WSOY. Vesterinen, Pirkko (toim.) (2006) 9510324108

4. Työhyvinvointi tuloksentekijänä. Otala, L. & Ahonen, G.( 2005) 9510311596.

5. Työhyvinvoinnin portaat. Edita. Rauramo, P. (2012) 9789513762469

Moodlessa lisää oheiskirjallisuutta

Lisätietoja

Kurssi kuuluu pakollisena opintojaksona lukuvuonna 2014-2015 ja sen jälkeen aloittaville johtamisen ja organisoinnin pääaineopiskelijoille

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Valinnaiset opinnot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Valinnaiset opinnot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Johtamisen ja organisoinnin perus- ja aineopintojaksot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Pääaineen pakolliset opinnot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Valinnaiset opinnot (Johtaminen ja organisointi, Pori)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet