Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMV1077 Harjoittelu opiskelijan itse hankkimassa työpaikassa 2–6 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Minna Pappila, harjoitteluneuvonta: opintopäällikkö, koulutussuunnittelija ja opintoneuvoja

Osaamistavoitteet

Työharjoittelun tavoitteena on edistää opiskelijan työelämään sijoittumista ja yliopistossa hankitun teoreettisen tiedon soveltamista käytännössä. Tavoitteena on mahdollistaa, että kukin opiskelija tutustuu työelämään vähintään yhden kuukauden ajan opintojensa aikana.
Harjoittelun suorittaminen ei vaikuta tiedekunnan tukemien harjoittelupaikkojen (OTMV1076) tai Harjoittelu lakimiestehtävissä (OTMV1075) harjoittelupaikkojen saamiseen.

Sisältö

Opiskelija hankkii itse työpaikan. Työtehtävien tulee olla juridiikkaan liittyviä ja opiskelijan on sovellettava tiedekunnassa omaksumaan tietoa työssään. Esimerkiksi tavallinen toimistotyö juridiikan alalla toimivassa yrityksessä ei, ilman juridisten työtehtävien suorittamista, oikeuta opintopisteisiin.
Juridinen työ voi pitää sisällään:
- juridisten asiakirjojen laadintaa (ei kuitenkaan esim. valmiiden koneellisten maksuvaatimusten tms. täyttäminen);
- lainsäädäntöön ja/tai sopimusehtoihin perustuvien päätösten tekemistä;
- liikkeenjohdollisia työtehtäviä, jotka sisältävät mm. yhtiöoikeudellista, työoikeudellista ja kirjanpito-oikeudellista pohdintaa;
- oikeudellista neuvontaa;
- lainsäädännön soveltamista viranomaistehtävässä;
- juridisten selvitysten ja muistioiden laatiminen ja vaativa juridinen tiedonhaku ja sen soveltaminen käytännössä;
- oikean juridisen toimenpiteen valitsemiseen kohdistuvat työtehtävät;
- vaativat toimisto- tai kirjaamistehtävät (esim. käräjäsihteeri, kirjaamistehtävät tuomioistuinlaitoksessa);
- avustavat tehtävät, joissa harjoittelija ohjaa prosessia omilla valinnoillaan ja selvityksillään.
Tehtävien juridista luonnetta arvioidaan kuitenkin aina kokonaisuutena. Yksittäisten juridisen työn määritelmän toteuttavien työtehtävien toteuttaminen ei kuitenkaan tee koko työharjoittelusta juridiseksi työksi hyväksyttävää, mikäli valtaosa muista työtehtävistä ei tätä määritelmää täytä.
Harjoittelu on mahdollista suorittaa myös ulkomailla. Opiskelija hankkii harjoittelupaikan itsenäisesti. Tiettyihin ulkomaan harjoittelukohteisiin on mahdollista saada Erasmus-apuraha. Tarkempaa tietoa tarjoaa Rekry - Turun yliopiston työelämäpalvelut.

Toteutustavat

Opiskelija voi hyväksilukea ON- ja OTM-tutkintojen valinnaisiin opintoihin yhteensä enintään 12 opintopistettä käytännön harjoittelua tiedekunnan hyväksymistä kolmesta eri harjoittelumuodosta, ottaen huomioon jo suoritettujen harjoittelujen asettamat rajoitukset. Lisäksi saman työnantajan palveluksessa, samoissa tai olennaisesti samankaltaisissa työtehtävissä suoritetusta harjoittelusta voi saada vain yhden opintosuorituksen. Yhtä opintosuoritusta ei voi myöskään koota useasta eri työsuhteesta. Opintojakson voi suorittaa enintään kaksi kertaa. Opintojaksosta voi kuitenkin saada yhteensä enintään 6 opintopistettä enintään kahdesta eri työ-/harjoittelupaikassa hankitusta työkokemuksesta (esim. 2 op + 4 op) mikäli em. ehdot täyttyvät.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi

Ainoastaan oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon suorittamisen aloittamisen jälkeen tehty työharjoittelu tai hankittu työkokemus voidaan hyväksilukea tutkintoon. Harjoittelua koskevat määräykset tulevat voimaan 15.6.2011 lukien siten, että huomioon ei oteta harjoittelua tai työkokemusta, joka on päättynyt ennen 15.6.2011.
Yhden kuukauden kokoaikainen (vähintään 35 tuntia viikossa) työskentely oikeuttaa 2 opintopisteeseen. Osa-aikainen työskentely suhteutetaan työssäolotuntien mukaan kokoaikaiseen työskentelyyn.

Opiskelija palauttaa työharjoittelujakson päätyttyä yliopisto-opettajan postilokeroon hakemuksen työharjoittelun hyväksilukemisesta, työharjoitteluraportin sekä kopion työtodistuksesta tai todistuksen harjoittelun suorittamisesta. Työtodistuksesta tulee käydä ilmi riittävän yksityiskohtaisesti työtehtävien juridinen luonne sekä viikoittainen työtuntimäärä.
Opiskelijan kirjoittama raportti on vapaasanainen ja esseemuotoinen. Raportista on käytävä ilmi, miten tiedekunnassa opittuja tietoja ja taitoja on sovellettu työssä, ja sen tulee sisältää työnantajan esittely. Raportin suositeltava pituus on noin 3 sivua.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto