Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUOM1172 Pro gradu -tutkielma, P 40 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli
Vastuuhenkilö
Professorit
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Aineopinnot.

Osaamistavoitteet

Harjaantuminen kielitieteellisen tutkimuksen laatimisen konventioihin ja kyky itsenäiseen tiedonhakuun, aiemman tiedon erittelyyn ja kriittiseen arvioimiseen sekä itsenäiseen uuden tiedon tuottamiseen. Pro gradu -tutkielman kirjoitettuaan opiskelija osaa itsenäisesti asettaa tieteellisesti merkitseviä tutkimusongelmia, ratkaista ne tieteellisen kritiikin kestävällä tavalla ja esittää työnsä tulokset julkaisukelpoisessa ja tarpeen tullen myös yleistajuisessa muodossa.

Sisältö

Tiedonhakua, silmäilytyyppistä kirjastotyöskentelyä ja kirjallisuuden perehtyvää lukemista, tutkimuksen suunnittelua ja arviointia, ajattelua ja asiakokonaisuuksien sekä syy- ja seuraussuhteiden hahmottamista, aineiston hankintaa ja käsittelyä, aineiston ja tulosten järjestelyä, päätelmien tekemistä, tieteellistä kirjoittamista, työn teknistä hiomista sekä ohjaus- ja palautekeskusteluja. Pro graduun liittyy tiedekunnan vahvistamien periaatteiden mukaan suoritettava kypsyysnäyte, josta ei anneta erillisiä opintopisteitä. Mikäli opiskelija on jo suorittanut kypsyysnäytteen samalla kielellä kandidaatin tutkinnon yhteydessä, kypsyysnäytteeksi maisterin tutkinnossa riittää pro gradu -tutkielmasta kirjoitettu yhden sivun mittainen tiivistelmä. Tiivistelmä on toimitettava työn ohjaajalle tutkielman esitarkastusvaiheessa.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely, ohjauskeskustelut

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi

Opinnäytetyö n. 60-90 s.

Arviointi ja arviointiperusteet

Approbatur-laudatur.
Kirjallinen lausunto ja sanallinen arviointi tiedekunnan vahvistamien periaatteiden mukaan.

Lisätietoja

Tutkimuksen tekemiseen ja tutkielman kirjoittamiseen kannattaa varata kokopäiväisesti aikaa noin puoli vuotta, muiden opintojen ohessa puolesta vuodesta vuoteen. Kohta S3 voidaan suorittaa samaan aikaan tutkielman kirjoittamisen kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos