Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYLT2037 PLR77 Johdon ohjausjärjestelmät 6 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus, Pori
Vastuuhenkilö
Erkki Vuorenmaa
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Lisäksi suositellaan PLR5 kurssin käymistä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee keskeiset yrityksen talouden johtamisen menetelmät. Hän osaa soveltaa liiketoiminnan ohjauksessa yleisimpiä laskentamenetelmiä sekä laskentatekniikoita, jotka tukevat erityisesti prosessijohtamista. Hän ymmärtää myös johdon ohjauksen kytkennät strategiseen johtamiseen ja ohjauksen käyttäytymisvaikutuksia.

Sisältö

Ohjausjärjestelmät, kannattavuuslaskenta, vastuualuelaskenta, suoritusmittaus, prosessijohtamisen laskentatoimi, siirtohinnoittelu.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kurssi perustuu case-työskentelyyn ja vuorovaikutteiseen oppimiseen. Tuntiaktiivisuudella on merkittävä painoarvo arvostelussa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vsk. II periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Management and Cost Accounting (3rd edition tai uudempi). Prentice-Hall, Harlow. Horngren, Charles T..../et al./ (2005), 0-273-68751-4. (Luvut 18-22).

2. Performance Measurement & Control Systems for Implementing Strategy. Prentice Hall , Simons, Robert (2000), 013-021945-2. (Luennoitsijan ilmoittamat osat)

3. Strateginen johdon laskentatoimi kasvuyrityksen liiketoiminnan ohjausmenetelmät. Tietosanoma Oy, Helsinki. Puolamäki, Esa (2007) , 978-951-885-262-2. (Luvut 4-6)

4. Merchant, K. A. & Van der Stede, W. A. (2012) Management control systems: Performance measurement, evaluation and incentives. Prentice Hall. Harlow. (luennoitsijan ohjeiden mukaan)

5. Artikkeleita luennoitsijan ohjeiden mukaan

Lisätietoja

Opintojakso PLR77 vastaa opintojaksoja PLR85 Johdon laskentatoimen uudet käytännöt, PLR86 Talouden johtaminen ja PLR72 Yrityksen talouden johtaminen. Opiskelija, joka on suorittanut opintojakson PLR85, PLR86 tai PLR72 ei voi suorittaa tätä opintojaksoa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet