Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Päihdelääketieteen kooste 2 op
Vastuuhenkilö
Päihdelääketieteen kliininen opettaja, Psykiatria, Kliininen laitos

Osaamistavoitteet

Antaa valmiudet tunnistaa ja hoitaa päihdeongelmia perusterveydenhuollossa, ymmärtää päihdehäiriöihin liittyvää moniongelmaisuutta, hahmottaa päihdepalvelujärjestelmää sekä päihdeongelmien hoitoon liittyviä lakeja ja asetuksia.

Kurssit suoritettuaan opiskelija
tietää:
-keskeiset tutkimus- ja hoitolinjaukset eri päihdeongelmien osalta
-päihdehoitoon liittyvät lait ja asetukset
osaa:
-tunnistaa päihdekäytön ja tutkia päihdeongelmaisen potilaan
-toteuttaa päihderiippuvuuksien hoitoja perusterveydenhuollossa
-hahmottaa päihdeongelmiin liittyvää moniongelmaisuutta
ymmärtää:
-motivaation merkityksen päihdeongelmien hoidossa
-päihderiippuvuuden luonnetta pitkäaikaissairautena

Sisältö

Alkoholin riskikulutuksen tunnistus ja hoito, alkoholi-, bentsodiatsepiini- ja huumeriippuvuuksien psykososiaaliset ja lääkkeelliset hoidot, moniongelmaisen päihdepotilaan hoidon suunnitttelu, päihteet ja ajokyky, päihdepalvelujärjestelmä ja siihen liittyvä lainsäädäntö (C11). Päihdeongelma perhenäkökulmasta (C9/C10).

Vaadittavat opintosuoritukset

C9/C10: mini-symposium/interaktiiviset luennot äänestyskapuloineen (3t)
C11 Päihdelääketieteen kurssi toteutetaan monimuoto-opetuksena: luennot (12 t), ryhmätapaaminen, jossa käsitellään omia potilastapauksia (2t), verkko-opetusjakso Moodle-oppimisympäristössä, jonka aikana opiskelija syventyy päihdelääketieteellisiin potilastapauksiin ml. verkkotehtäviin liittyvä omatoiminen opiskelu ja tiedonhaku (34t), potilastapausseminaari (3t). Yhden verkkotehtävän voi korvata tutustumiskäynnillä AA-kokoukseen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Ei erillistä tenttiä. Opettaja arvioi verkkotehtävät ja antaa niistä palautteen. Kaikki verkkotehtävät tulee suorittaa hyväksytysti. Hyväksytysti suoritetusta tehtävästä tulee ilmetä, että opiskelija hallitsee tehtävässä huomioonotettavat asiat riittävän laaja-alaisesti ja että opiskelija osaa käytännön työssään tutkia, neuvoa ja hoitaa päihdepotilaita. Oma tapaus-tehtävä tulee palauttaa ennen ryhmätapaamista ja muut verkkotehtävät ennen potilastapausseminaaaria. Läsnäolo on pakollinen kevään C9/C10 minisymposiumissa, C11-kurssilla ryhmätapaamisessa sekä palauteseminaarissa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Itsenäinen tiedonhaku, opettajan tarjoama materiaali, luennot. Alkoholi- ja huumeongelmaisen Käypä hoito –suositukset.

Suositeltavat kirjat:

Seppä ym. (toim.) Alkoholiriippuvuus. Duodecim 2010.

Alho ym. (toim.) Huume- ja lääkeriippuvuudet. Duodecim. (2012)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet