Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Ravitsemustieteen opetuksen runkosuunnitelma 0 op
Vastuutaho
LL-tutkinto, keskeiset opinnot
Vastuuhenkilö
Dosentti Kirsi Laitinen ja Dosentti Markku Ahotupa

Yleiskuvaus

Ravitsemuksen keskeinen merkitys terveyden edistämisessä ja monien sairauksien hoidossa on osoitettu lukuisin tutkimuksin. Ravitsemustiede tieteenalana tutkii ihmisen ravinnonsaantia, ravinnon käyttöä elimistön aineenvaihdunnassa ja ravinnon yhteyttä terveyteen ja riskiin sairastua. Lisäksi se selvittää ympäristön ja käyttäytymisen vaikutusta syömiseen ja ravinnon hyödyntämiseen. Monitieteisen luonteensa mukaisesti ravitsemustiede soveltaa perustieteiden, kuten biokemian ja fysiologian, mutta myös käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteiden tietoa ja tutkimusmenetelmiä. Ravitsemusterapia keskittyy potilaan sairauksien ravitsemushoidon tutkimiseen, kehittämiseen ja potilaiden ravitsemusohjauksen suunnitteluun. Terveydenhuollossa ravitsemusterapeutit ovat ravitsemustieteeseen ja -terapiaan erikoistunut ammattiryhmä. Monissa muissa terveydenhuollon ammatissa, mukaan lukien lääkärin ammatissa, tarvitaan perustiedot ja osaaminen ravitsemustieteessä ja –terapiassa. Turun yliopistossa on ravitsemustieteen opetusta kehitetty aktiivisesti vuodesta 2009 alkaen.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on antaa opiskelijoille perustiedot ravitsemustieteestä ja sen käytäntöön soveltamisesta. Tavoitteena on muodostaa monipuolinen ja kokonaisvaltainen käsitys ravitsemuksen merkityksestä terveydessä ja sairaudessa sekä uusimmista tutkimustuloksista. Lisäksi tavoitteena on ammatissa tarvittavien tietojen ja taitojen osaaminen ja ymmärrys ravitsemuksesta osana potilaan kokonaishoitoa. Keskeistä on myös moniammatillisen yhteistyön oppiminen.

Sisältö

Ravitsemustieteen keskeinen opetus koostuu läpi koko lääketieteen perustutkintoajan jatkuvaksi ja syveneväksi opintokokonaisuudeksi, joka sisältää ravitsemustieteeseen, (mukaan lukien ravintofysiologian) keskittyvän Ruuansulatus ja ravitsemus –opintojakson (5 op) sekä integroitua opetusta. Lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus ravitsemustieteen valinnaisopetukseen.
Ravitsemustieteen perustiedot opitaan ensimmäisten lukukausien aikana, jolloin opintoja on integroituna seuraaville opintojaksoille: Lääkäriksi kasvaminen (C1); Lääketieteellinen biokemia ja molekyylilääketiede (C2); Ihmisen kasvu ja kehitys (C3). Sisäelimistön rakenne ja toiminta opintokokonaisuuden Ruoansulatus ja ravitsemus – opintojaksolla (C2) opitaan ymmärtämään ravinnon, ihmisen elimistön fysiologisen toiminnan ja terveyden väliset yhteydet sekä ravitsemusohjauksen perusteet. Opintojaksolla keskitytään terveen ihmisen ravitsemukseen ja ajankohtaisiin ravitsemuskysymyksiin, mutta esitellään myös sairauksien ravitsemushoitoa tapausten avulla.
Opintojen kliinisessä vaiheessa Sairauksien ehkäisy ja hoito – opintokokonaisuuden (C4) terveyden edistämisen ja lääketieteellisen hoidon perusteiden opintojaksolla perehdytään ravintoon lääketieteen keinovalikoimana. Ravitsemushoito on olennainen osa monien sisätautien hoitoa ja ravitsemusterapia on integroituna Sisätautien opintokokonaisuudessa (C6/C11). Lastentautiopissa (C9/C10) perehdytään ikäkausittaiseen ravitsemukseen lapsen kasvun ja kehityksen turvaajana sekä tiettyjen sairauksien, kuten allergioiden ravitsemushoitoon. Diagnostiikka ja hoito I – opintokokonaisuuteen (C11) sisältyvät ravitsemusseminaarit, joissa perehdytään potilastapausten avulla ravitsemuksen merkitykseen eräiden sairauksien hoidossa. Liikunta ja ravitsemus –opintojaksolla (C12) käsitellään elintapaohjausta, painottuen liikuntaan ja ravintoon.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  • Ravitsemustiede. Toim. Aro A, Mutanen M, Uusitupa M. Duodecim 2012.
  • Modern nutrition in health and disease. Toim. Ross AC, Caballero B, Cousins RJ, Tucker KL. Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins. 2014.
  • Nutrition in pediatrics: basic science, clinical applications. Toim. Duggan C, Watkins JB, Walker WA. Hamilton/Lewiston/B.C. Decker, 2008.
  • Ajankohtaiset tieteelliset artikkelit ja raportit.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Lääketieteelliset oppiaineet
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Lääketieteelliset oppiaineet
Lääketieteen koulutusohjelma
Opintokokonaisuudet