Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PY509145 PYR20 Korkeasti koulutettujen sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden asiantuntijuus 5 op
Vastuutaho
Muut opinnot, TuKKK, Pori
Vastuuhenkilö
Ossi Eskelinen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee suomalaisen yrittäjyyden tunnuspiirteet, korkeasti koulutettujen henkilöiden yrittäjyyttä ja siihen liittyviä ilmiöitä. Lisäksi hän tuntee sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden yleiset perusteet, sosiaali- ja terveysalan yrittäjyydessä vaadittavat hyvinvointi- ja hoivatyöorientoituneiden asiantuntijatietojen perusteet ja hoiva-alan yrittäjyyden asiantuntijuutta vaativat erityisalueet. Opiskelija ymmärtää sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden laajentumiseen liittyviä perusteita. Hän osaa soveltaa hankkimaansa sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden asiantuntijatietoa yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin työtehtävissä ja hyödyntää jaksoa työelämässä tarvittavana sosiaalipolitiikan erikoistumisalueena.

Sisältö

Perustiedot suomalaisen yrittäjyyden tunnuspiirteistä ja korkeasti koulutettujen yrittäjyydestä ja sen merkityksestä nyky-yhteiskunnassa. Sosiaali- ja terveysalan yrittäjyys, sen erityispiirteet ja siinä tarvittavista hyvinvointi-/hoivatyöhön liittyvät asiantuntijatiedot. Sosiaali- ja terveysalan yritysten käytännön toiminnat, sosiaalipolitiikan suhde hoivayrittäjyyteen ja yrittäjyyden eettiset perusteet.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely

Osallistuminen opetukseen (verkko-opetus), essee / päiväkirja ja kirjallisuuskohdan 2 tai 3 suorittaminen tentillä. Opetus tallennetaan ja se on katsottavissa verkossa III periodin aikana, tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
Tarkemmat tiedot TaY:n oppaassa (linkki lisätiedoissa)

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi

Suoritusvaihtoehto 1. Osallistuminen opetukseen, essee/päiväkirja ja kirjallisuuskohdan 2 tai 3 suorittaminen tentillä.
Suoritusvaihtoehto 2. Essee kirjallisuuden kohdista 1-3.
Suoritusvaihtoehto 3. Kirjallinen tentti (kohdat 1-3)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2-5. vsk. III periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Rissanen, Sari & Sinkkonen, Sirkka (toim.) 2004. Hoivayrittäjyys. Jyväskylä: PS-kustannus.

2. Österberg-Högstedt, Johanna 2009. Yrittäjänä ammatissaan sosiaali- ja terveysalalla – yrittäjyyden muotoutuminen kuntatoimijoiden ja yrittäjien näkökulmasta. Turun kauppakorkeakoulu, Sarja / Serie A -3:2009. Turku: Uniprint. http://info.tse.fi/julkaisut/vk/Ae3_2009.pdfTAI Hasanen Kirsi 2013. Narrating Care and Entrepreneurship. Tampere: Tampere University Press. Acta Universitatis Tamperensis 1808.

3. Tonttila, Kirsti 2010.Yrittäjyyden arvottaminen akateemisten nuorten argumentoinnissa. Helsingin yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos, julkaisuja 2010:2. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/23388/yrittajy.pdf?sequence=2

Lisätietoja

Vastuullinen järjestäjä: Tampereen yliopiston Porin yksikkö. Opintojaksolle tulee hakea ristiinopiskeluoikeus. TaY:n koodi: SOP03.4
Jaksokuvaus TaY:n oppaassa: https://www10.uta.fi/opas/opintojakso.htm?rid=11896&idx=3&uiLang=fi&lang=fi&lvv=2015
PYR20 vastaa opintojaksoa PYR12 Hyvinvointialan yrittäjyys. Opiskelija, joka on suorittanut opintojakson PYR12 ei voi suorittaa tätä opintojaksoa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet