Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYLT0005 PLR3 Johdon laskentatoimi 6 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus, Pori
Vastuuhenkilö
Erkki Vuorenmaa
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
tai vastaavat tiedot

Osaamistavoitteet

Osallistuja osaa soveltaa yritysjohdon kustannus- ja kannattavuusinformaatiota käytännössä sekä ymmärtää, kuinka sitä tuotetaan ja käytetään hyväksi yrityksen ohjaamisessa. Osallistuja hallitsee budjetoinnin keskeisenä johtamisen välineenä.

Sisältö

Katetuottolaskenta, täyskatteellinen laskenta, toimintolaskenta ja toimintojohtaminen, hinnoittelu, kate-ero- ja standardikustannuslaskenta, budjetointiprosessi, budjetointi ja budjetoimattomuus, rullaava ennustaminen, budjetointijohtaminen ja budjetoinnin organisatoriset vaikutukset, Balanced Scorecard. Opintojaksolla opiskelijat kehittävät valmiuksiaan soveltaa edellä mainittuja asioita erilaisissa päätöksentekotilanteissa muun muassa case-työskentelyn avulla ja toteuttavat budjetointia omakohtaisesti ATK-työskentelynä. Kurssilla käydään läpi ajankohtaista tutkimustietoa edellä mainituista teemoista.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 24 t 0 t

Laskuharjoitukset 20 t, 2 ryhmää ja Atk-harjoitukset 4 t, 3 ryhmää.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Tentti luennoista, kirjallisuudesta ja laskuharjoituksista, case-tehtävät ja atk-tehtävä, 6 op.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vsk. I periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Management and Cost Accounting (3rd edition). Prentice-Hall, Harlow. Bhimani, A...../et al./ (2007), 978-0-273-71149-0. (Luvut 3–8,11 ja 14–17) tai uudempi.
2. Strateginen johdon laskentatoimi: kasvuyrityksen liiketoiminnan ohjausmenetelmät. Tietosanoma. Puolamäki, Esa (2007), 951-885-262-2. (Luvut 1–3)
3. Johdon laskentatoimi (6. painos). Edita, Helsinki. Neilimo, Kari; Uusi-Rauva, Erkki (2005), 951-37-4109-5. (Luvut 11–14)
4. Artikkeleita ja muuta materiaalia luennoitsijan ohjeiden mukaan.

Lisätietoja

Kurssilla on runsaasti case-työskentelyä. Ryhmätyöt ja tuntiaktiivisuus vaikuttavat merkittävästi kurssin arvosanaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet