Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYTJ7007 PTJ24 Tiedonhallinta ja tietokannat 4 op
Vastuutaho
Tietojärjestelmätiede, Pori
Vastuuhenkilö
Harri Keto
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Muilta kuin TTY:n opiskelijoilta edellytetään tietotekniikan perusteiden osaamista. Tähän riittää yliopisto- tai AMK-tason peruskurssin suoritus.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää tietovarastojen merkityksen, käyttötavat ja toiminnan, tietää tiedonhallinnan peruskäsitteet ja tietokantateknologiat, osaa suunnitella ja toteuttaa pienimuotoisen relaatiomalliin perustuvan tietokantaratkaisun, osaa toteuttaa tietokantaan kohdistuvia perusoperaatioita SQL-kielella, osaa laatia liiketoimintatietoa analysoivan OLAP-raportin.

Sisältö

1. Tiedonhallinnan asema ja merkitys tietojärjestelmissä.
2. Asiakasvaatimusten määrittelyn suhde tietokannan suunnitteluun: käsiteanalyysi, luokkien muunnos relaatioiksi, normalisointi, tietokantamääritys.
3. Tiedon tallettamisen peruskäsitteitä: tietoriippumattomuus, taulu, näkymä, tietohakemisto, tiedon eheys. Tiedon käsittelyn peruskäsitteitä: transaktiot ja samanaikaisuuden hallinta, elpyminen, indeksointi.
4. Tietokannan määritys ja käsittely SQL-kielellä.
5. Tietokantateknologioiden trendejä: liiketoimintatiedon analysointi (OLAP), XML ja tieto-kannat, oliotietokannat, multimediatietokannat, mobiilitietokannat, paikkatietokannat.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 0 t 80 t

Oppimista edesauttaa, jos opiskelija tutustuu etukäteen videoaineistoon, jos sellainen ao. luennon aiheesta on laadittu.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Hyväksytysti suoritettu tentti ja suoritetut viikkoharjoitukset. Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3-4. vsk. IV periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. OHJP-2600 Tiedonhallinta, Harri Keto (Luentokalvot)
2. Fundamentals of Database Systems, 6th edition, R.Elmasri, S.B.Navathe3. Database Modeling and Design: Logical Design, Toby J. Teorey, Sam S. Lightstone, Tom Nadeau and H.V. Jagadish
4. SQL For Dummies (7th Edition), Taylor, Allen G.
5. Manager's Guide to Data Warehousing, Reeves, Laura
6. Professional NoSQL, Tiwari, Shashank
7. Beginning Database Design: From Novice to Professional. Churcher, Clare.
8. Muu kirjallisuus ilmoitetaan toteutuskerran alussa 

Lisätietoja

Vastuullinen järjestäjä: Tampereen teknillinen yliopisto, Porin yksikkö. Opintojaksolle tulee hakea ristiinopiskeluoikeus. TTY:n koodi: PLA-32602.

Opintojakso on vastaava kuin aiempi opintojakso PTJ24 Tiedonhallinnan perusteet ja PYTJ2032 PTJ24 Tiedonhallinta. Samansisältöisiä opintojaksoja ei voi suorittaa useasti.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet