Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PY509144 PTJ33 Käyttäjäkeskeinen suunnittelu 4 op
Vastuutaho
Muut opinnot, TuKKK, Pori
Vastuuhenkilö
Kristian Kiili, Arttu Perttula
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on luoda opiskelijalle valmiudet osallistua käyttäjäkeskeisiin tuotekehitysprojekteihin. Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää miten ja miksi käyttäjien tarpeet ja vaatimukset tulee ottaa huomioon vuorovaikutteisten tuotteiden kehityksessä. Opiskelija oppii toteuttamaan käyttäjätutkimuksia, analysoimaan tutkimusdataa ja soveltamaan saavutettuja tuloksia tuotekehityksen eri vaiheissa.

Sisältö

1.Käytettävyyden sekä ihmisen ja tietotekniikan välisen vuorovaikutuksen peruskäsitteet. Ymmärtää ihmisen ominaisuuksien merkityksen tuotteiden käytön kannalta. Muisti, havaitseminen, aistiminen.

2.Käyttäjäkeskeisten suunnittelumenetelmien tuntemus ja liittäminen tuotekehitysprosessin eri vaiheisiin: Osaa Käytettävyyden arviointi, persoonat, prototyypit, käytettävyystestaus, silmänliiketutkimus, osallistuva suunnittelu ja haastattelu.

3.Käyttäjäkokemuksen mittaaminen ja datan analysointi. Suoritusmittarit, subjektiiviset mittarit, käyttäytymismittarit ja fysiologiset mittarit. Tilastolliset analysointimenetelmät.

4.Eri näkökulmat tuotteiden käytettävyyteen: Loppukäyttäjä, ohjelmistosuunnittelija, yritysjohto, markkinointi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Seminaari 10 t 0 t
Harjoitukset 24 t 0 t

Harjoitustyö 15 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät. Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.-4. vsk. III periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Kristian Kiili, Luentokalvot
2. Measuring the user experience: collecting, analyzing, and presenting usability metrics. Albert, W., & Tullis, T. (2013). P9780124157811
3. Don't Make Me Think, Revisited: A Common Sense Approach to Web Usability. Krug, Steve (2014). P9780321965516.
4. Muu verkkomateriaali (videoluennot).

Lisätietoja

Vastuullinen järjestäjä: Tampereen teknillinen yliopisto, Porin yksikkö. Opintojaksolle tulee hakea ristiinopiskeluoikeus. TTY:n koodi: PLA-33110.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet