Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PYTJ2039 PTJ35 Digitaalinen maailma 5 op
Vastuutaho
Tietojärjestelmätiede, Pori
Vastuuhenkilö
Jaakko Suominen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee digitaalisen kulttuurin määritelmän, peruskäsitteistön ja keskeiset osa-alueet, jotka liittyvät esimerkiksi tietoverkkoihin, media- ja mobiiliteknologioihin sekä peleihin ja niiden kehitykseen. Opiskelija osaa hahmottaa oman asemansa digitaalisen kulttuurin toimijana. Opiskelija pystyy myös vertailemaan eri maiden digitaalisen kulttuurin ilmiöitä ja tuntee digitaalisen kulttuurin kytkökset maiseman esittämisen tapoihin ja kulttuuriperintöprosesseihin.

Sisältö

Kurssi koostuu opetuskerroista, joilla luennoinnin ja harjoitusten kautta käsitellään digitaalisen kulttuurin määrittelyjä, suhteita lähitieteisiin ja keskeisiä tutkimusalueita. Opetuskerroilla käsitellään myös digitaalisia maailmanesittämistapoja sekä kulttuuriperinnön digitalisoitumista ja sähkösyntyisten ilmiöiden kulttuuriperintöprosesseja paikallisessa ja vertailevassa globaalissa viitekehyksessä. Opiskelijat tutustuvat lisäksi digitaalisen kulttuuriin ajankohtaisiin tutkimusprojekteihin ja niiden tuottamiin sovelluksiin. Opetuskertoihin liittyvä kirjallinen kuulustelu laajentaa näkemystä erityisesti verkkokulttuureista ja niiden kehityksestä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.-4. vsk. I periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Suominen, Jaakko – Östman, Sari – Saarikoski, Petri – Turtiainen, Riikka: Sosiaalisen median lyhyt historia. Helsinki: Gaudeamus. 2013. 350 s.

Lisätietoja

Vastuullinen järjestäjä: Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulu-tusohjelma. Opintojaksolle tulee hakea ristiinopiskeluoikeus. KTMT:n koodi: DIGU0096

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maist.ohj.
Luovan talouden ja johtamisen maist.ohj., Pori
Opintokokonaisuudet