KT043101 KTS21 Syventävä makroteoria I 6 op
Vastuutaho
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Jouko Vilmunen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2017–2018 X
2016–2017 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on oppia ratkaisemaan ja soveltamaan dynaamisia yleisen tasapainon malleja.

Sisältö

Kurssi käsittelee suhdannevaihteluja ja talouskasvua makrotaloustieteessä yleisesti käytettävien mallien avulla. Lisäksi kurssilla keskitytään opiskelijan metodologisten valmiuksien kehittämiseen mallien ratkaisumenetelmissä sekä mallien empiirisessä soveltamisessa. Laskuharjoitukset ovat keskeinen oppimismuoto kurssilla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Harjoitukset 8 t 0 t

Kevätlukukaudella luentokurssi KTS21 "Syventävä makroteoria I", luentoja 24 t (Vilmunen) ja harjoituksia 8 t (Virtanen)

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kirjallinen kuulustelu KTS21 Syventävä makroteoria I ja kurssin harjoitukset, 6 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Romer: Advanced Macroeconomics 4th Edition.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Pakolliset opinnot (Taloustiede)
Taloustieteen laitos
Pakolliset opinnot (Taloustiede)
Taloustieteen laitos
Pakolliset opinnot (Taloustiede)
Taloustieteen laitos
Pakolliset opinnot (Taloustiede)
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos

Tulevat tentit

21.2.2018
17.5.2018
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Taloustieteen laitos
Opintokokonaisuudet