Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YJ052003 YJ3 Yhteisöoikeus 6 op
Vastuutaho
Yritysjuridiikka
Vastuuhenkilö
Matti J. Sillanpää
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on perehdyttää opiskelija yhteisöoikeuden peruskysymyksiin ja erityisesti osakeyhtiöihin liittyviin oikeudellisiin suhteisiin. Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija tuntee osakeyhtiölain tärkeimmät säännökset. Lisäksi hän kykenee hahmottamaan yhtiöoikeudellisten oikeussuhteiden sääntelyn yleiset tavoitteet sekä tuntee pörssiyhtiöiden hallintoa koskevat normit.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan osakeyhtiölain ja muun keskeisen yhteisölainsäädännön sisältöön ja käsitellään osakeyhtiön toimintaa ja rakennetta sekä mm. oman ja vieraan pääoman ehtoisia rahoitusinstrumentteja, omien osakkeiden hankintaa, yhtiön sulautumiseen ja jakautumiseen liittyviä erityiskysymyksiä, yhtiökokousmenettelyä, vähemmistöosakkeenomistajien asemaa, tilintarkastajan tehtäviä ja asemaa, hallitustyöskentelyä sekä johdon vastuukysymyksiä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Koski – Sillanpää: Yhtiöoikeus, ISBN 978-952-14-2380-2
Saatavana elektronisena Talentumin Fokus-palvelussa

https://login.ezproxy.utu.fi/login?url=http://fokus.talentum.fi/teos/yo111

Hallinnointikoodi, Corporate Governance 2015, Arvopaperimarkkinayhdistys ry,  www.cgfinland.fi


Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos