Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TJ093800 TJPG Pro gradu -tutkielma 30 op
Vastuutaho
Tietojärjestelmätiede
Vastuuhenkilö
Reima Suomi, Matti Mäntymäki, Antti Tuomisto
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa alansa tieteellisiä menetelmiä ja hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen tehdä itsenäisen tieteellisen tutkimustyön omalta erikoistumisalueeltaan. Opiskelija osaa valita ja muotoilla tutkimusongelman sekä laatia tutkimussuunnitelman oman tutkimuksensa toteutusta varten. Hän osaa kartoittaa ja kuvata tutkimusongelmaan liittyvän aiemman tutkimuksen sekä valita tutkimusongelmaan sopivan tutkimusmenetelmän. Hän hallitsee kyseisen menetelmän käytön periaatteet sekä osaa soveltaa kyseistä menetelmää tutkimusaineiston keräämiseen ja aineiston kriittiseen analysointiin ja raportointiin. Hän osaa valita aineistostaan keskeisimmät tutkimustulokset ja kommunikoida nämä tulokset sekä kirjallisesti että suullisesti.

Sisältö

Pro gradu -tutkielmassa perehdytään aihealueen kirjallisuuteen sekä tutkimustyön suorittamisen periaatteisiin, ja se sisältää usein myös empiirisen osuuden. Pro gradu -tutkielmatyöskentely kestää pääsääntöisesti kaksi lukukautta. Tutkielman teon voi kuitenkin aloittaa myös kesken lukukauden. Pro gradu
-tutkielma voi olla jatkoa kandidaatin tutkielmalle. Pro gradu -seminaariryhmän toimintatavoista ja aikatauluista tiedotetaan tarkemmin tutkielmaryhmän Moodle-alueella (Moodle2).

Toteutustavat

Ympäri vuoden tapahtuva ohjaus henkilökohtaisen
ohjaajan/ohjaajien valvonnassa. Aktiivinen osallistuminen
tutkielmaryhmään sekä Pro gradu -tutkielman laatiminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Näyttökoe
  • suomeksi

TJ093800 TJPG Pro gradu -tutkielma, 30 op.
TJ093801 TJPG Kypsyyskoe (tietojärjestelmätiede),(painoton).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätietoja

Keväällä 2018 alkaviin ryhmiin ilmoittaudutaan 2.-15.10.2017 ja
Syksyllä 2018 alkaviin ryhmiin 12.-25.2.2018. Jakson voivat suorittaa vain tietojärjestelmätieteen pääaineopiskelijat.
Huom! Pro gradu -työskentelyn osana opiskelijan tulee osallistua informaatiolukutaitoa syventävään opetukseen. Tutkielmaryhmän työskentelyyn integroidussa opetuksessa tiedonhakua ja tiedonlähteitä tarkastellaan siten, että lähtökohtana on opiskelijan tutkielman aihe.

Pro gradu -tutkielmat tarkistetaan 1.8.2013 lähtien Turnitin-plagiaatintunnistusjärjestelmällä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Pakolliset opinnot (Tietojärjestelmätiede)
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Turun kauppakorkeakoulu
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Pakolliset opinnot (Tietojärjestelmätiede (FM))
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Tietojärjestelmätiede (FM)
Opintokokonaisuudet