Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TJ092016 TJ1/LOG17 Yrityksen tietojärjestelmät 5 op
Vastuutaho
Tietojärjestelmätiede
Vastuuhenkilö
Timo Leino
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee tietotekniikan (IT) sovellusalueet ja hyödyt yritystoiminnassa ja pystyy osallistumaan IT-hankkeisiin. Kurssilla opitaan laatimaan IT-investointiehdotus sekä arvioimaan kehityshankkeiden hyötyjä, esteitä ja kustannuksia. Harjoituksissa laaditaan case-yritykselle investointiehdotus ja tutustutaan ERP-ohjelmistoon.

Sisältö

Tietotekniikan hyväksikäytöllä yritystoiminnassa tavoitellaan laadullisia hyötyjä tai kustannussäästöjä. Hyötyjen saavuttaminen edellyttää, että liiketoiminnan johtajat kykenevät uuden tekniikan avulla kehittämään yksikkönsä toimintaprosesseja ja niissä käytettäviä tietojärjestelmiä. Kurssilla käsitellään erilaisia tietojärjestelmiä liiketoiminnan tavoitteiden näkökulmasta. Tarkasteltavia aiheita ovat mm. yrityksen sovellusportfolio, tietotekniikka kilpailukeinona, tietotekniikan käyttö johtamisessa ja operatiivisissa prosesseissa, TVT-hankinnat, ulkoistaminen, IT-alan sopimukset, IT-projektit ja muutosjohtaminen. Harjoituksissa perehdytään case-yrityksen ongelmaan ja laaditaan ratkaisuehdotus. Lisäksi tutustutaan SAP-toiminnanohjausjärjestelmään paritöinä tehtävissä harjoituksissa.

Toteutustavat

1. Syyslukukaudella luentokurssi 14 t.
2. Syyslukukaudella harjoitukset 12 t (ryhmät 1-7).

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallinen tentti ja Harjoitustyö(t)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan kurssin yhteydessä

Lisätietoja

Aiemmat kurssit "TJ1 Tietotekniikka liiketoiminnan kehittämisessä" ja "TJ3 Yrityksen toiminnanohjausjärjestelmät" on nyt yhdistetty yhdeksi kurssiksi TJ1 Yrityksen tietojärjestelmät.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Perus- ja aineopinnot (Tietojärjestelmätiede)
Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Tietojärjestelmätiede (FM)
Opintokokonaisuudet