Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TJ092111 TJ11 Taulukkolaskennan jatkokurssi 5 op
Vastuutaho
Tietojärjestelmätiede
Vastuuhenkilö
Timo Leino
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X
Edeltävät opinnot
TJ5 Taulukkolaskenta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa laatia data-aineistosta yhteenvetoja Excelillä ja laatia makroja erityisesti tietovirtojen automatisoimiseksi. Saavutettujen taitojen avulla opiskelija voi tehdä ad-hoc -tyyppisiä tiedon jalostustoimenpiteitä tai laatia sovelluksia toistuvaan jalostukseen esim. viikko- tai kuukausiraportointiin.

Sisältö

Tällä kurssilla edetään pidemmälle Excel-taulukkolaskentaohjelman käytössä suunnittelun, analysoinnin ja raportoinnin välineenä. Kurssilla opitaan Excelin toimintojen automatisointia VBA-makroilla. Tätä varten opetellaan ohjelmoinnin perusperiaatteet (kontrollirakenteet, tiedon määrittely ja tietotyypit, oliot, modulaarisuus). Ohjelmoinnin lisäksi syvennetään Excelin taitoja opettelemalla epäsuorien funktioiden (mm. offset, sumifs, vlookup, match) käyttöä, käyttöliittymän rakentamista, Pivot-raportointia ja datan hakua ulkoisista tietokannoista (Access, SQL tms.). Kurssin aikana opetellaan myös tietokantakyselyjen laatimista Accessin avulla. Kurssi sopii erityisesti laskentatoimen, tietojärjestelmätieteen ja logistiikan pääaineopiskelijoille, mutta on hyödyllinen kaikille tuleville ekonomeille. Kurssin suorittaville suositellaan myös kursseja TJ6/LT09 ja TJ25.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Harjoitukset 16 t 0 t

1. Harjoitukset 16 t (ryhmät 1-4).
2. Harjoitusten ohjausta valinnaisina aikoina viikoittain.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Näyttökoe
  • suomeksi

Opintojakson arvosana muodostuu paritöinä tehtävien
harjoitustöiden ja kurssin lopuksi suoritettavan henkilökohtaisen näyttökokeen pisteiden perusteella.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Leino, Timo: Excel-käyttäjän käsikirja, Finn Lectura, Helsinki, 2016, ISBN 978-951-792-780-2, opettajan erikseen ilmoittamat osat

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Perus- ja aineopinnot (Tietojärjestelmätiede)
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Tietojärjestelmätiede (FM)
Opintokokonaisuudet