Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TJ092163 TJ16 Tietokannat 5 op
Vastuutaho
Tietojärjestelmätiede
Vastuuhenkilö
Lasse Bergroth ja nn
Edeltävät opinnot
Suositellaan edeltävinä opintoina kurssia TJ14 "Tietojärjestelmän mallintaminen".

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää tiedonhallinnan ja tietokantajärjestelmien perusteet sekä erityisesti relaatiotietokantojen toimintaperiaatteet. Hän oppii mallintamaan pienen tietokannan ER-mallin mukaisesti ja muuntamaan sen edelleen relaatiotietokannaksi. Kurssin suorittanut opiskelija osaa lisäksi SQL-kieltä hyväksi käyttäen toteuttaa suunnittelemansa relaatiotietokannan sekä käyttää sitä kohdistamalla tietokantaan SQL:n tavallisimpia kysely- ja päivitysoperaatioita.

Sisältö

Kurssilla perehdytään tietokanta-ajatteluun ja tiedonhallinnan periaatteisiin laadun näkökulmasta. Keskeisiä aiheita ovat tietokantalähestymistapa ja tiedon mallintaminen ER-kaavioiden avulla. Kurssilla opetellaan luomaan tietokanta ja käyttämään tietokantaa SQL-kielellä. Lisäksi kurssilla annetaan lyhyt katsaus relaatiomallista poikkeaviin tietokantojen lähestymistapoihin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 0 t 10 t

1. Luentokurssi TJ16 "Tietokannat" 28 h.
2. Itsenäisesti tehtävät tietokantaharjoitukset ja tiedonmallinnusharjoitukset, 10 h.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Luentomateriaali.

2. Kurssíkirja Elmasri, R., Navathe, S. B.: Fundamentals of Database Systems, 2006 4., 5. tai 6. painos, Pearson Addison-Wesley. ISBN 0-321-36957-2.

Lisätietoja

Kurssi järjestetään Agorassa ja seuraa matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opetusaikatauluja.

Kurssi on vastaava IT-laitoksen kurssin TKO_3122 kanssa. Kauppakorkeakoulun opiskelijoiden osalta kurssi hyväksytään suoraan vastaamaan kurssia TJ16 Tietokannat.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Perus- ja aineopinnot (Tietojärjestelmätiede)
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Tietojärjestelmätiede (FM)
Opintokokonaisuudet