Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LT013082 LRYA Kirjanpito ja tilinpäätös 4 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus
Vastuuhenkilö
Matti Niinikoski
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle perustiedot kirjanpidosta, tilinpäätöksen laatimisesta sekä tilinpäätöksen lukemisesta. Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee kahdenkertaisen kirjanpidon tekniikan ja tuntee kirjanpidon ajattelutavan sekä keskeisen sääntelyn ja periaatteet. Opiskelija osaa laatia tilinpäätöksen ja huomioida siinä keskeiset arvonlisä- ja elinkeinoverotukseen liittyvät asiat. Opiskelija tuntee kannattavuuden, maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden käsitteet ja osaa tulkita niitä tilinpäätöksestä.

Sisältö

Kahdenkertaisen kirjanpidon tekniikka, tilinpäätöksen laatiminen, yleiset tilinpäätösperiaatteet, arvonlisä- ja elinkeinoverotuksen perusteet, tilinpäätöksen lukeminen sekä lyhyt johdatus rahoituksen perusteisiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Ryhmäopetus 24 t 0 t

Syyslukukaudella luennot 24 t ja pienryhmäharjoitukset 24 t (ryhmät 1-8), lisäksi kurssilla tehdään harjoitus kirjanpito-ohjelmalla.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1.YRITYKSEN KIRJANPITO: PERUSTEET JA SOVELLUSHARJOITUKSET (3. laitos) Ihantola, Eeva-Mari; Leppänen, Pasi; Kuhanen, Hanna, Gaudeamus, Helsinki (2016) 978-952-495-366-5. Soveltuvin osin
2. MARTIKAINEN, MINNA; VAIHEKOSKI, MIKA: Yritysrahoituksen perusteet. Sanoma Pro; Helsinki (2014). 978-952-63-2985-7. Luvut 1-3.
Muu kuulustelu- ja oppimateriaali
Muu kirjallisuus luennoitsijan ohjeiden mukaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
KTK kaikille yhteiset opinnot (Yhteiset opinnot)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos