Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KV200017 MENY2 Tieteenfilosofia ja tieteellinen tutkimusprosessi 4 op
Vastuutaho
Kansainvälinen liiketoiminta
Vastuuhenkilö
Eriikka Paavilainen-Mäntymäki
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Kandidaatintutkielma sekä YSM Tutkimusprosessi ja kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät TAI kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien kursseja.

Osaamistavoitteet

Kurssi harjaannuttaa opiskelijaa kriittiseen ja analyyttiseen ajatteluun sekä tiedon kyseenalaistamiseen. Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää tieteellisen tutkimusprosessin luonteen, lähtökohdat ja tavoitteet. Hän hahmottaa tutkimusprosessiin ja tutkimusstrategioihin liittyvät valinnat ja osaa perustella niitä. Kurssilla omaksutun tiedon perusteella opiskelija osaa tehdä uskottavan tutkimussuunnitelman pro gradu -tutkielmaa varten ja laatia sen perusteella vakuuttavan esitysvideon omasta pro gradu-tutkimuksestaan.

Sisältö

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelijoita tieteenfilosofiaan erityisesti sen soveltamisen kautta. Kurssin aikana seminaareissa keskustellaan havaintojen, tulkintojen ja merkitysten antamisen suhteesta tutkimuksessa, erilaisista tutkimuslähestymistavoista, raportointirakenteista ja metodologioista, tutkimusetiikasta ja lähdekritiikistä, graduille asetetuista odotuksista ja käytännön kokemuksista gradun tekemiseen liittyen. Kurssi pyrkii antamaan perustietoja syvällisemmän kuvan akateemisen tutkimuksen tekemisen taustatekijöistä ja tutkijan valinnoista, niiden perusteluista ja vaikutuksista tutkimuksen tuloksiin, laatuun ja kontribuutioon.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t

Lisäksi luennoilla tehtävät harjoitustyöt

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi juuri ennen pro gradu -tutkielman aloittamista, sen aloittamisen kanssa samanaikaisesti tai jo aloitetun gradutyöskentelyn ohella.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kurssilla laadittavien kurssitöiden muodostama portfolio sisältäen seminaarissa tehtävän välikokeen, tutkimussuunnitelman, tutkimussuunnitelman kommentoinnin, seminaarityön tieteenfilosofiasta, loppuesseen ja tutkimussuunnitelman esitysvideon.

Suositellut suoritusajankohdat

Graduryhmän aloituksen yhteydessä sl1 tai kl1.

Kurssi järjestetään kaksi kertaa lukuvuodessa. Syksyllä järjestettävä kurssi kestää periodin I keväällä järjestettävä kurssi periodin III.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Fisher, Colin, Researching and Writing a Dissertation. An Essential Guide for Business Students. 3rd edition. Pearson Education Limited: Harlow, England 2010.
  2. Artikkelikokoelma (saatavana Moodlesta).

Lisätietoja

MENY2-kurssilla opiskelija perehtyy erityisesti primääristä ja/tai sekundääristä empiiristä aineistoa käyttävän tutkimuksen toteutukseen. MENY2-kurssi suositellaan suoritettavaksi MENY1-kurssin ja kandidaatin tutkielman suorittamisen jälkeen, YSM-kurssin kanssa samanaikaisesti tai sen jälkeen, pro gradu -tutkielman aloittamisen yhteydessä, juuri ennen tutkielmatyöskentelyn aloittamista tai jo aloitetun tutkielmatyöskentelyn yhteydessä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
KTM kaikille yhteiset opinnot (Yhteiset opinnot)
Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
Tulevaisuuden tutkimuskeskus
Methodological studies (Tulevaisuudentutkimus)
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet