Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MA032007 MA12 Kuluttajakäyttäytyminen 6 op
Vastuutaho
Markkinointi
Vastuuhenkilö
Rami Olkkonen (2016-2017); Rami Olkkonen ja Samuel Piha (2017-2018)
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

2016-2017: Markkinoinnin peruslähtökohtana on kuluttajien tarpeiden ymmärtäminen ja toiveiden täyttäminen. Opintojaksolla tarkastellaan tekijöitä, jotka ovat merkityksellisiä kuluttajien arvonluonnin kannalta ja jotka muodostuvat kuluttajien ja yritysten välisissä vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija hahmottaa kuluttajakäyttäytymisen tutkimuksen kehityspolkuja rationaalisesta päätöksentekijästä hedonistiseen elämysten etsijään ja edelleen kuluttajaan osana laajempaa kulutuskulttuuria, jossa merkityksillä, symboleilla ja brändeillä on keskeinen rooli. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa kuluttajakäyttäytymisen perustietämystä markkinoinnin suunnittelussa ja ymmärtää kuluttajaymmärryksen merkityksen markkinaorientoituneen toiminnan peruslähtökohtana.

2017-2018: Tavoitteena on, että opiskelija hahmottaa kuluttajakäyttäytymiseen, erityisesti kuluttajan päätöksentekoprosesseihin vaikuttavat biologiset, psykologiset, sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa kuluttajakäyttäytymisen perustietämystä markkinoinnin suunnittelussa ja ymmärtää kuluttajaymmärryksen merkityksen markkinaorientoituneen toiminnan peruslähtökohtana.

Sisältö

2016-2017: Kurssilla perehdytään kuluttajakäyttäytymisen eri osa-alueisiin tarkastelemalla kuluttajia sekä yksilöinä että ryhmien ja kulttuurien jäseninä. Kurssilla käsitellään keskeisiä kulutustutkimuksen teemoja, jotka liittyvät muun muassa vastuullisuuteen, hyvinvointiin, vapaa-aikaan ja elämyksellisyyteen. Kurssi muodostuu luento-opetuksesta ja itsenäisesti suoritettavasta kotitentistä.

2017-2018: Kurssilla perehdytään kuluttajakäyttäytymisen eri osa-alueisiin, ts. kuluttajiin biologisina olentoina, yksilöinä, ryhmien ja kulttuurien jäseninä sekä päätöksentekijöinä. Kurssi muodostuu luento-opetuksesta ja itsenäisesti suoritettavasta kirjallisesta kurssityöstä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Itsenäinen työskentely

Lukuvuonna 2017-2018 luento-opetusta 20h.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kotitentti

Lukuvuonna 2017-2018: Osallistuminen opetukseen [suomi, englanti] JA Kirjallinen kurssityö [suomi]

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Consumer Behaviour: A European Perspective.  Solomon, Michael.../et al./4th ed., Harlow, Pearson Education 2010.
  2. The Consuming Instinct: What Juicy Burgers, Ferraris, Pornography, and Gift Giving Reveal about Human Nature. Saad, Gad, New York, Prometheus Books 2011.
  3. Luennoitsijoiden erikseen ilmoittama artikkelilukemisto.                

Lisätietoja

Opintojaksolle otetaan enintään 60 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä siten, että markkinoinnin pääaineopiskelijat ovat etusijalla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet