Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MA032031 MA21 Palvelujen johtaminen 6 op
Vastuutaho
Markkinointi
Vastuuhenkilö
Elina Jaakkola (2016-2017), Helena Rusanen (2017-2018)
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää palvelujen merkityksen liiketoiminnan osana. Opiskelija tuntee palvelujen johtamisen ja markkinoinnin keskeiset käsitteet ja liiketoimintahaasteet sekä ymmärtää niiden ratkaisutapoja. Opiskelija osaa hyödyntää markkinoinnin kilpailukeinoja palvelujen vaatimalla tavalla.

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään palvelujen merkitykseen osana nykyaikaista yritystoimintaa. Jaksossa perehdytään palveluliiketoiminnan erityiskysymyksiin ja tarkastellaan palveluja yrityksen tuotteena, kilpailukeinona sekä arvonluonnin näkökulmana. Jaksossa käsitellään palveluiden tunnuspiirteitä ja markkinoinnillisia haasteita sekä palveluntuottajan että asiakkaan näkökulmasta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 0 t 12 t

Lukuvuonna 2016-2017 luento-opetus 12 h.

Vaadittavat opintosuoritukset

Lukuvuosi 2016-2017: Kirjallinen tentti, harjoitustyöt ja osallistuminen opetukseen.

Lukuvuosi 2017-2018: Verkkotyöskentely ja kirjallisuusreflektio

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Grönroos, Christian. Service management and marketing: customer management in service competition. 3rd ed. or later, Chichester, John Wiley & Sons Ltd 2007.
  2. Lovelock, Christopher; Wirtz, Jochen. Services marketing people, technology, strategy. 5th or later., Upper Saddler River, Pearson Prentice Hall 2004.

Lisätietoja

Vastaa aiempaa kurssia MA21 (MA3) Palvelujen markkinointi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet