Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TM062004 TM1 Yritys- ja markkinointimaantiede 5 op
Vastuutaho
Talousmaantiede
Vastuuhenkilö
Päivi Oinas (lv 2016-2017), Heli Marjanen (lv 2017-2018)
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X

Osaamistavoitteet

Globalisaatiosta ja digitalisaatiosta huolimatta taloudellinen toiminta on edelleen vahvasti riippuvaista alueellisten toimintaympäristöjen tarjoamista mahdollisuuksista. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää keskeisiä yhteiskunnallisia, taloudellisia ja teknologisia muutostrendejä sekä niiden vaikutuksia yritysten ja toimialojen sijaintiin ja aluekehitykseen. Opiskelija tuntee talousmaantieteen keskeiset käsitteet ja työvälineet sekä osaa hyödyntää niitä yritysten päätöksenteossa, markkinoinnissa ja alueellisen kehittämisen tehtävissä.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan talousmaantieteen keskeisiin käsitteisiin ja teoreettisiin lähestymistapoihin, jotka auttavat ymmärtämään yritysten ja toimialojen sijaintiin liittyviä tekijöitä, kuluttajien aluekäyttäytymistä sekä alueellisen kehityksen prosesseja.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Ryhmätyöskentely
Seminaari 4 t 0 t

Kurssi pidetään 2016-17 englanniksi ja lukuvuonna 2017-2018 suomeksi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • englanniksi
Kirjallinen tentti
 • englanniksi
Harjoitustyö(t)
 • englanniksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Lv 2016-2017: Tentti (50 %), harjoitustyöt (50 %). Lv 2017-2018: Tentti (60 %), harjoitustyöt (40 %).

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

2016-2017:

 1. Dicken, Peter, Global shift - Mapping the changing contours of the world economy. 7th edition, Sage, London, 2015.
 2. Economic geography. 3rd ed., New York, John Wiley & Sons, Wheeler, James O. et al. 1998, soveltuvin osin.

2017-2018:

 1. Dicken, Peter, Global shift - Mapping the changing contours of the world economy. 7th edition, Sage, London, 2015.
 2. Muu luennoilla ilmoitettava materiaali.

Lisätietoja

HUOM: Keväällä 2017 kurssi luennoidaan englanniksi. Keväällä 2018 kurssi luennoidaan suomeksi.

Jos opiskelija on suorittanut opintojakson TM4 Geographies of Firms and Industries, ei hän voi suorittaa opintojaksoa TM1.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Pakolliset opinnot (Talousmaantiede)
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Pakolliset opinnot (Talousmaantiede)
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet