Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKES2008 ES8 Latinalaisen Amerikan maantuntemus ja talous 2 op
Vastuuhenkilö
Kristina Lindgren
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset perusopintojaksot. Valinnaisista opintojaksoista mielellään ainakin ES2.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2-B1

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee Latinalaisen Amerikan historian ja maantieteen sekä yhteiskuntaelämän ja kulttuurin perusfaktoja ja keskeisiä vaikuttajia. Hän tuntee myös alueen talouden kehitykseen vaikuttaneita tekijöitä ja pystyy kertomaan yksityiskohtaisemmin yhden maan talouden historiasta ja nykytilasta kirjallisesti ja suullisesti. Opiskelijan kyky ymmärtää ja tuottaa kirjallista ja suullista kieltä on tyydyttävä.

Sisältö

III-periodin luentokurssin ja audiovisuaalisen materiaalin avulla opiskelija muodostaa yleiskuvan aihealueesta, IV-periodilla hän perehtyy alueen keskeisten maiden talouselämään. Kurssin lopulla opiskelijat tekevät itsenäisesti tai pareittain lyhyen kirjallisen (n. 5 s.) ja suullisen esityksen valitsemansa maan taloudesta

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 30 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • espanjaksi
Harjoitustyö(t)
  • espanjaksi
Suullinen tentti
  • espanjaksi
Osallistuminen opetukseen
  • espanjaksi

Suullinen esitys. Arviointi perustuu sisältöön, kielelliseen ilmaisuun, sujuvuuteen ja vuorovaikutukseen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Verkossa jaettava materiaali.

Lisätietoja

Opintojakso on vaihtoehtoinen opintojakson ES9 kanssa. Opetuskieli on espanja, ja IV periodin tunnit ovat yhteiset ES9-kurssin kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet