Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KEKO9001 KEKO1 Kestävän kehityksen integrointi ja hallinta 10 op
Vastuutaho
Kestävä kehitys
Vastuuhenkilö
Sari Puustinen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X

Yleiskuvaus

Kurssi on pakollinen osa poikkitieteistä Kestävän kehityksen opintokokonaisuutta KEKO:a (25 op). KEKO9001 on tieteidenväliseen tiimityöskentelyyn perustuva kurssi. Se tarjoaa opiskelijalle syvällisen kokemuksen kestävän kehityksen eri näkökulmista sekä keskustelusta ja tiedon etsimisestä, yhdistelystä ja soveltamisesta lukuvuoden aikana tutuksi tulevien eri alojen opiskelijoiden kanssa.

Osaamistavoitteet

Kurssilla sovelletaan kestävän kehityksen näkökulmia ja tieteellisiä tiedonhaku- ja tiedontulkintataitoja ajankohtaisten aiheiden analysoimiseen. Kurssilla opiskelija oppii:
- luomaan kollektiivista asiantuntijuutta yhteistyössä eri tiedekuntien opiskelijoiden kanssa
- tarkastelemaan erilaisia ilmiöitä sosiaalisen, ympäristöllisen, taloudellisen ja kulttuurisen kestävyyden näkökulmasta
- tunnistamaan riippuvuussuhteita kestävän kehityksen eri osa-alueiden välillä
- johtamaan pienimuotoisen tutkimusprojektin sisällöntuotantoa ja aikatauluja
- tuntemaan yhden kestävän kehityksen kannalta kiinnostavan ajankohtaisen ilmiön syvällisesti
- esittämään projektinsa tuloksia
- hahmottamaan omia ja toisten vahvuuksia asiantuntijana ja ryhmässä toimijana

Sisältö

Lukuvuoden mittainen kurssi perustuu tutkivaan oppimiseen pienryhmissä. Opintojakson alkuvaiheessa kullekin ryhmälle annetaan aihe, johon liittyen ryhmä työstää projektitöitä. Luennoilla luodaan ymmärrystä kestävän kehityksen eri ulottuvuuksista. Ryhmässä määritellään yhdessä kunkin projektityön tutkimuskysymykset, päätetään miten niihin vastataan, jaetaan tehtävät, etsitään ja luodaan tietoa, keskustellaan ideoista ja löydöksistä sekä työstetään vuoden aikana neljä 20 - 30 sivuista tekstiä sekä ryhmän tärkeimmät oivallukset tiivistävä posteri tai muu yhteenveto.

Toteuttamistapa:
Kurssin alussa opiskelijat jaetaan ryhmiin pääaineidensa perusteella niin että ryhmistä tulee mahdollisimman monitieteisiä (suomenkielistä tutkintoa tekeville suomenkieliset ryhmät, englanninkielistä tutkintoa tekeville englanninkielinen ryhmä). Kussakin pienryhmässä opiskelee enintään 10 opiskelijaa, joiden tukena toimii 2 asiantuntijaopettajaa. Näissä ryhmissä toimitaan koko vuoden ajan. Kurssiin kuuluu 5 kaikille ryhmille yhteistä englanninkielistä luentoa sekä yhteiset englanninkieliset alku- ja loppuseminaarit. Ryhmät tapaavat lukuvuoden aikana ohjatusti 9 kertaa 2 tuntia kerrallaan. Ohjattuja tapaamisia on kahdenlaisia: Kunkin projektityövaiheen alussa ohjatussa tapaamisessa keskustellaan kestävän kehityksen näkökulmista ja ryhmän projektityöideoista. Jokainen projektityövaihe päättyy ohjattuun tapaamiseen jossa keskustellaan valmiista projektitöistä ja niiden tekoprosessista. Projektitöiden sisällön työstäminen tapahtuu itseohjautuvana ryhmätyönä ohjattujen tapaamisten välisinä 4 - 6 viikon jaksoina noin kerran viikossa tavaten sekä virtuaalisia työkaluja hyödyntäen. Jokainen opiskelija on vuorollaan vastuussa ryhmänsä työskentelyn johtamisesta ja keskustelee ryhmän työsuunnitelmasta opettajan kanssa. Kurssimateriaalit ja projektityöt jaetaan sekä vertaisarviointi toteutetaan Moodle-verkkoalustan kautta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 10 t 0 t
Ryhmätyöskentely 20 t 0 t

https://intranet.utu.fi/fi/sivustot/keke/keke/Sivu/home.aspx
keko@utu.fi

Opetuskieli

suomi, englanti

Tarvittaessa myös englanninkielinen opetusryhmä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Projekti / käytännön työ
  • englanniksi
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kurssi suoritetaan osallistumalla ryhmätapaamisiin, ryhmien itseohjautuviin tapaamisiin, yhteisiin seminaareihin sekä ryhmän projektitöiden tekemiseen (4 kpl kirjallisia töitä sekä 1 vertaisarvioitu posteri tai esitys). Kurssin arvosana määräytyy ryhmän tekemien projektitöiden arvosanojen sekä kunkin ryhmäläisen henkilökohtaisen työskentelyaktiivisuuden vertaisarvion perusteella.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tiimitapaamisissa ja Moodlessa jaettava materiaali. 

Lisätietoja

KEKO-opintokokonaisuuteen on erillinen haku ks. lisätiedot: https://intranet.utu.fi/fi/sivustot/keke/keke/Sivut/home.aspx
tai sposti: keko@utu.fi

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu
Opintokokonaisuudet
Yhteiset opinnot
Tieteelliset jatkotutkinnot, TuKKK
Turun yliopiston tutkijakoulu, kauppatiet.alan op.