Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JO029001 LtoJO5 Organisaatio, rakenteet ja toimintaympäristö 3 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi
Vastuuhenkilö
Maija Vähämäki
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Suositus on, että perusopintokokonaisuuden muista opintojaksoista on suoritettu ainakin 10 op.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää organisaatioita rakenteellisina ja sosiaalisina kokonaisuuksina. Opiskelija ymmärtää organisaatioita myös toimintaympäristönsä osana ja tuntee niiden välisen suhteen peruskäsitteistöä. Hän pystyy tulkitsemaan oppimiensa käsitteiden avulla eri tasoilla ilmeneviä organisatorisia ja yritystoiminnan ilmiöitä.

Sisältö

Kirjallisuuden, luentojen ja yritysesimerkkien avulla opiskelija oppii havainnoimaan ja tulkitsemaan yritysten toiminnallisia ratkaisuja, toimialojen kehitystä ja organisaatioiden ja yhteiskunnan välistä vuorovaikutusta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Luento-opetus sisältää harjoitustyön

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Peltonen 2010, Mitä organisaatioteoria on? Johdantoluku kirjassa: Organisaatioteoria – klassisesta jälkimoderniin.  WSOYPro s 7-24.


Hatch, Mary Jo & Cunliffe, Ann (2006 tai 2012) Organization Theory: Modern, Symbolic and Postmodern Perspectives. Oxford University Press, luvut 3, 4 & 8.


De Dreu & Gelfand (2008) Conflict in the workplace: sources, functions and dynamics across multiple levels of analysis. Kirjassa:  Dreu, C. K. W. d. and M. J. Gelfand (2008). The psychology of conflict and conflict management in organizations. New York; London, Lawrence Erlbaum Associates ,  


Lindroos, Jan-Erik & Lohivesi, Kari (2004) Onnistu strategiassa, WSOY, Helsinki.


Peltonen, Tuomo (2007) Strategian johtaminen. Kirjassa Johtaminen ja organisointi, s 65-91. Ky-Palvelu OY.

Lukemistoon saattaa tulla päivityksiä ennen kurssin alkua.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Tietojärjestelmätiede (FM)
Opintokokonaisuudet