Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LT019006 LtoLR8.1 Laskentatoimi yrityksen ohjauksen ja päätöksenteon apuna 3 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus
Vastuuhenkilö
Vesa Partanen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Perusopintokokonaisuuteen kuuluva kurssi LtoLR8 Johdon laskentatoimen perusteet.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on laajentaa ja syventää kurssilla "Johdon laskentatoimen perusteet" annettua käsitystä johdon laskentatoimen roolista ja merkityksestä yrityksen kannattavuuden suunnittelussa, kustannusten hallinnassa ja toiminnan ohjauksessa. Tavoitteena on perehdyttää opiskelija yrityksen kustannus- ja kannattavuusinformaation tuottamiseen ja hyväksikäyttöön strategisissa ja operatiivisissa päätöstilanteissa. Opetuksen ydinalueita ovat tuotekohtaisen kannattavuuden laskenta ja seuranta sekä budjetointi toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee tuotekohtaisen laskennan perusperiaatteet ja laskentamenetelmät, osaa soveltaa erilaisia laskentatapoja kustannusten hallinnassa sekä pystyy kehittämään pk-yritysten kustannuslaskentaa ja toiminnan suunnittelua.

Sisältö

Opintojakso antaa välineitä ja valmiuksia kustannustehokkuuden ja kannattavuuden kehittämiseen erityyppisissä organisaatioissa. Opetuksen ydinalueita ovat tuotekohtaisten kustannusten laskentamenetelmät (jako-, lisäys- ja toimintolaskenta), kustannusten muodostumisen analysoimiseen kehitetyt menetelmät sekä budjetoinnin rooli toiminnan suunnittelussa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Lv 2017-2018: Luennot 12 h ja harjoitukset 12 h (ryhmät 1-2).
Lv 2016-2017: Luennot 14 h ja harjoitukset 14 h (ryhmät 1-2).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Talousohjaus ja kustannuslaskenta (1. painos). WSOYpro, Helsinki, Marko Järvenpää et. al. (2010), Luvut 1, 4-6, 8-10.
2. Management and cost accounting, 6th edition (vaihtoehtoisesti myös 5th ed. vuodelta 2012), Prentice-Hall, Upper Saddle River., Alnoor Bhimani.../et.al./ (2015). Luvut 2-5 ja 11.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos